Moduł: Ocena ryzyka ekologicznegoPraktyka - Wdrażanie

W zasadzie proces zarządzania ryzykiem i zagrożeniami może być albo liniowym ćwiczeniem technicznym, przy podejściu czysto naukowym, albo może być osiągane przy zastosowaniu cyklu zarządzania ryzykiem, obejmującego regularne sprzężenie zwrotne w zakresie postrzegania ryzyka. 

Kay i Alder (1999) zilustrowali podejście liniowe na przykładzie zapobiegania ryzyku związanemu z transportem niebezpiecznych towarów do portów Wielkiej Brytanii. Ale określenie poziomów ryzyka akceptowalnych przez całe społeczeństwo, a nie tylko przez jedną organizację lub branżę, jak w przykładzie portowym, jest trudne, ponieważ wymaga to nie tylko oceny technicznej i naukowej, ale również rozważań ekonomicznych i etycznych. Wymaga to komunikacji pomiędzy różnymi grupami i interesami. Dlatego cykl zarządzania ryzykiem w samej swojej istocie uwzględnia postrzeganie ryzyka i komunikację związaną z ryzykiem. Wykorzystanie tego podejścia wymaga wczesnego zbadania opinii publicznej i ciągłego sprzężenia zwrotnego. Dlatego, na przykład, aby określić wpływ sztormu na społeczność przybrzeżną, oprócz wszelkich ocen możliwości czy wytrzymałości lokalnych brzegowych formacji lądowych, powinno się poznać i odzwierciedlić poglądy tych, którzy mogą być bezpośrednio i pośrednio dotknięci. 

Następnie konieczne jest rozważenie działań łagodzących w przypadku, gdy zagrożenia i ryzyko zostały zidentyfikowane jako niedopuszczalne. Takich ryzyk można unikać, można je redukować i/lub akceptować (tolerować pomimo ich potencjalnych skutków). Na przykład, zarządzanie zagrożeniem erozji brzegu zostało włączone do ćwiczenia z zakresu planowania zarządzania linią brzegową, przeprowadzonego dla wybrzeża Anglii i Walii. 

Essentially, however, the process of risk and hazard management can be either a technical linear exercise, which is essentially a scientific approach, or it can be achieved using a risk management cycle involving regular feedback on risk perception. 
 

 

 

BackForward