Moduł: Ocena ryzyka ekologicznego Wprowadzenie - Wprowadzenie do oceny ryzyka ekologicznego

 
Zrównoważony rozwój wymaga dokładnej oceny ryzyka i mądrego podejmowania decyzji. Konieczna jest ocena kosztów redukcji ryzyka odniesionych do korzyści wynikających ze zmniejszonego ryzyka. W przypadku zarządzania obszarami przybrzeżnymi można to osiągnąć w sposób najbardziej efektywny przez skoordynowane podejście do analizy i zarządzania ryzykiem ekologicznym, obejmujące planowanie, odpowiednie ubezpieczenie i minimalizację ryzyka dla zainteresowanych społeczności poprzez:
  • identyfikację i zrozumienie natury i rozmiaru ryzyka ekologicznego w lokalizacjach przybrzeżnych;
  • ukierunkowanie rozwoju ku najbardziej odpowiednim lokalizacjom;
  • zapewnienie, że istniejące i przyszłe osiągnięcia nie będą narażone na ryzyko nie do zaakceptowania;
  • zapewnienie, że rozwój nie zwiększa ryzyka dla reszty społeczności. 
Znaczna część prac dotyczących oceny i zarządzania ryzykiem skupiała się raczej na skutkach dla zdrowia ludzkiego, a nie na środowisku czy konkretnych elementach środowiska. Jednakże w obrębie strefy brzegowej wiele wysiłków w celu zrozumienia i zredukowania ryzyka jest związanych zarówno z zarządzaniem procesami ciągłymi, jak i z wdrażaniem pojedynczych projektów lub rozwiązań. Celem niniejszego modułu jest zatem zilustrowanie, jak ocena ryzyka ekologicznego może być wykorzystana jako narzędzie techniczne w zarządzaniu obszarami przybrzeżnymi. 

Zarządzanie ryzykiem i zagrożeniem jest ogólną techniką, która została opracowana w celu zastosowania jako część działania i utrzymania procesu zarządzania obszarem przybrzeżnym. Technika ta obejmuje ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka związanego ze zdefiniowanym zagrożeniem oraz ocenę jego skutków. Zagrożenia w obszarze przybrzeżnym mogą być naturalne lub spowodowane przez człowieka. Zatem zarówno silny sztorm, jak i proponowana budowa w strefie wrażliwej ekologicznie mogą być uznane za potencjalne zagrożenia. Technika ta jest przydatna w określaniu najbardziej właściwej lokalizacji i projektu budowli w obszarze przybrzeżnym. 
 

 

 

BackForward