Moduł Geograficzne Systemy Informacyjne

 


Praktyka – Przykłady zastosowań

 
Poniższe przykłady potrzeby lub wykorzystania GIS w zarządzaniu obszarami przybrzeżnymi mają na celu ilustrację wyzwań i korzyści związanych ze stosowaniem GIS oraz sposobów wdrażania GIS. Na końcu każdego z przykładów znajdują się adresy kontaktowe, gdybyś chciał uzyskać więcej informacji na temat danego przykładu.

Zatoki Strymonikos i Ierissos, Grecja
Ten przykład opisuje obszar studium jako złożoną strefę wykorzystywaną na wiele sposobów, w tym do celów turystyki i eksploatacji zasobów naturalnych. W obszarze tym występują również niekontrolowany rozwój oraz pogarszające się warunki ekologiczne. Przykład ten ilustruje złożoność rzeczywistej strefy przybrzeżnej i podkreśla potrzebę wysokiej jakości informacji geograficznych dla podejmowania mądrych decyzji w zakresie zarządzania. Przykład Srtymonikos

Prefektura Kavala, Grecja
Ten przykład identyfikuje potrzebę stworzenia Obserwatorium Brzegowego w celu uzyskania danych geograficznych i organizacji programu monitorowania obszaru przybrzeżnego. Także ten przykład jasno identyfikuje potrzebę właściwego zarządzania informacją dla potrzeb procesu decyzyjnego. Przykład Kavala

Region Epirus, Grecja
W tym przykładzie "niezorganizowane i rozproszone" dane są zidentyfikowane jako główny problem we wdrożeniu programu zarządzania obszarem przybrzeżnym. Przykład ten opisuje konfigurację systemu GIS i banku danych w celu odniesienia się do tego problemu. Przykład Epirus

Jeziora Loch Long, Duich i Alsh, Szkocja
Przykład ten opisuje potrzeby związane z zarządzaniem danymi, wynikające z wdrażania dyrektywy siedliskowej Unii Europejskiej, oraz potrzebę identyfikacji Specjalnych Obszarów Ochrony. Wyjaśniona jest także rola GIS w zbieraniu, zarządzaniu, analizie i prezentacji odpowiednich danych. Przykład Lochs Long, Duich Alsh 

 

BackForward