Moduł Geograficzne Systemy Informacyjne


 

Praktyka – Ćwiczenie
 
Twoim zadaniem jest stworzenie planu zarządzania obszarem przybrzeżnym, którym jest niewielkie estuarium na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Ujście to obejmuje obszary ważne dla ochrony przyrody, ale posiada również niewielki port, i jest w związku z tym wykorzystywane do żeglugi handlowej. Estuarium jest także wykorzystywane do żeglarstwa rekreacyjnego oraz kąpieli. Aby zapewnić informacje niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących zarządzania, decydujesz się na wykorzystanie systemu GIS. Ostatecznym celem planu zarządzania jest redukcja konfliktów pomiędzy użytkownikami a środowiskiem naturalnym i zapewnienie podstaw dla przyszłego zrównoważonego wykorzystania ujścia.
Odpowiedz na poniższe pytania, które mają pomóc ci w rozważaniach dotyczących możliwych sposobów wykorzystania GIS.
Pytanie 1

Jakich potrzebujesz informacji, które pomogą ci w stworzeniu planu zarządzania?


 
Pytanie 2

Rozważ, w jaki sposób zidentyfikować obszary konfliktów użytkownik-użytkownik oraz użytkownik-środowisko. W jaki sposób możesz uzyskać takie dane?


 
Pytanie 3

Wykorzystując strukturę przedstawioną wcześniej w tym module przygotuj krótki plan projektu, aby zaprezentować, w jaki sposób wykorzystałbyś GIS do identyfikacji obszarów konfliktowych. 

 
You should now have a brief project plan to use GIS to assist with the management of a small estuary. In practice, this plan would need to be more detailed and worked through more carefully. In particular, the implications of using GIS should be considered in relation to the cost of system implementation, data availability and cost, any training requirements, additional staffing and of changes to working patterns that the use of GIS may require.  

BackForward