Moduł Geograficzne Systemy Informacyjne


 

Koncepcje – Koncepcje ogólne
 
Pętla decyzyjna GIS
Ważne jest zrozumienie, że systemy GIS są tylko jednym z elementów pętli (procesu) podejmowania decyzji. Pętla taka ma trzy główne elementy:

1. Rzeczywistość

Jest to sytuacja, która wymaga usprawnionego zarządzania. Może ona dotyczyć estuarium, plaży lub innego elementu strefy brzegowej. Poprzez zbieranie danych możliwe jest uzyskanie uproszczonego obrazu rzeczywistości. Dane takie muszą składać się z elementów: przestrzennego atrybutu. Te dwa elementy razem pozwalają użytkownikowi GIS na określenie, "co" się dzieje "gdzie". Istotnym jest, aby zbierane dane dokładnie odzwierciedlały rzeczywistość. W związku z tym bardzo ważny jest dobór źródeł danych oraz zapewnienie dobrej jakości zbieranych danych.
 
 

2. GIS

Po zebraniu danych są one wprowadzane do systemu GIS. Zatem GIS zawiera warstwy danych, które razem stanowią model rzeczywistości. Warstwy te mogą być nakładane i łączone w celu identyfikacji wzorów i zależności geograficznych. Oprócz tego, ponieważ dane są przechowywane w bazie danych, możliwe jest ich wykorzystanie do analiz statystycznych i innych analiz numerycznych.

Istnieje kilka metod wprowadzania danych, z których każda może mieć wpływ na jakość i format danych. Dane mogą być przechowywane w bazie danych GIS w formacie rastrowym lub wektorowym. Format danych może również mieć wpływ na jakość danych.


 
 

Comparison of raster and vector formats

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Wypełnij poniższą tabelę w celu rozważenia niektórych zalet i wad formatów rastrowego i wektorowego. 

 
Zalety
Wady
Raster
Wector


 
3. Decyzja

Wyniki analiz z systemu GIS mogą być następnie użyte do wsparcia procesu podejmowania decyzji w zarządzaniu. Mechanizm, poprzez który GIS wpływa na decyzję w zarządzaniu, może być różny w zależności od konkretnego kontekstu instytucjonalnego, ale ważne jest, aby pamiętać, że system GIS jedynie przedstawia dane w wygodny sposób, pomagający w podejmowaniu decyzji. Systemy GIS nie podejmują decyzji. 

Podjęcie decyzji zamyka pętlę decyzyjną, jako że decyzja wpływa na rzeczywistość. Rola systemu GIS nie kończy się, ale jest kontynuowana w odniesieniu do monitorowania zmian i doskonalenia działań zarządzających. 

 
In order to appreciate more fully the potential for the use of GIS, follow the link below to a web-hosted GIS. The site is focused on the United Kingdom and enables the user to manipulate numerous coastal data layers. It is possible to add and remove layers from the map and zoom in and out, as with any GIS. This example shows very well how geographic patterns can be identified provided the data is readily available. 

www.ukcoastmap.com 

 

BackForward