Moduł Geograficzne Systemy Informacyjne


 
 
 

PRAKTYKA – Realizacja
 
Wdrażanie systemu GIS w celu wspomagania procesu decyzyjnego musi być prowadzone starannie w celu zapewnienia maksymalnej jakości danych w całej pętli decyzyjnej. Ważne jest rozważenie następujących zagadnień:
 • Złożoność odwzorowywanej rzeczywistości
 • Zagadnienia organizacyjne obejmujące potrzeby związane z personelem i szkoleniami
 • Jakość danych
 • Dane źródłowe
 • Zagadnienia czasowe związane ze środowiskiem przybrzeżnym
Szczególne rozważania związane z systemami GIS w ZZOP:

Bowers (1992) identyfikuje 4 "życiowe prawdy" w odniesieniu do informacji dla potrzeb procesu decyzyjnego w zarządzaniu obszarem przybrzeżnym:

 1. żadna analiza dla potrzeb ZZOP nie może obejmować wszystkich danych i/lub analizować wszystkich potencjalnych rozwiązań;
 2. istnieją fizyczne i psychologiczne ograniczenia ludzkiej zdolności do podejmowania decyzji (ograniczona racjonalność), a nadmiar informacji "zaciemnia" występujące dylematy;
 3. jedynie ograniczona ilość danych związanych z daną analizą może być przedstawiona w danym czasie, ze względu na:
  • złożoność ekosystemów przybrzeżnych
  • złożoność procesu decyzyjnego w zarządzaniu obszarem przybrzeżnym
  • różnorodność sposobów wykorzystywania brzegu
 4. format wykorzystywany do przedstawienia danych będzie wpływać na:
  • ilość danych możliwych do przedstawienia

  • stopień zrozumienia tych danych
 

 
 
 
 

 

PYTANIE DO UŻYTKOWNIKA

Jakie są praktyczne implikacje powyższych prawd życiowych dla zastosowania GIS w ZZOP?

Zarządzanie projektami GIS

W celu zwiększenia prawdopodobieństwa udanego wdrożenia GIS dla celów konkretnego projektu należy opracować strategię, która uwzględni wszystkie elementy pętli decyzyjnej, tak aby jakość danych była zachowana, a jakość decyzji była optymalna.

Typowe kroki w zarządzaniu projektem GIS mogą być następujące:

1. Określenie celów studium

 • zdefiniowanie wymaganych rezultatów projektu
 • konieczne jest ich jasne określenie
 • np. identyfikacja obszaru nadającego się na dalekomorskie składowisko budowli przybrzeżnych.
2. Identyfikacja zapotrzebowania na dane
 • skonstruowanie modelu rzeczywistości
 • potrzeba właściwych danych do podjęcia właściwej decyzji strategicznej
 • definicja parametrów

 •  
3. Przygotowanie planu wykorzystania GIS (czasem zwanego modelem kartograficznym)
 • jest to algorytm przedstawiający zbiory danych, które mają być wykorzystane, oraz techniki analityczne, które będą wykorzystane. Jest to istotne dla zapewnienia jakości, ponieważ pozwala na rejestrację podejmowanych analiz
 • przygotowanie rejestru projektu GIS
4. Zebranie wymaganych danych
 • może to obejmować kombinację:
  • nowych danych
  • danych archiwalnych
  Istotne są następujące rozważania:
  • jakość danych – czy jest ona odpowiednia dla studium?
  • zarządzanie danymi – wymagane dla utrzymania jakości danych
 • Ograniczenia:
  • o czas
  • pieniądze
  • kontekst studium
5. Wprowadzenie danych do systemu GIS
 • wybór metody wprowadzania danych
 • analiza czułości danych – rozważenie wpływu jakości danych na ostateczny rezultat
6. Zadanie pytań systemowi GIS
 • minimalizacja wpływu błędów w danych na projekt
 • logika rozmyta czy Boole'a (zerojedynkowa)
 • zadanie pytań systemowi w celu uzyskania rezultatów
7. Podjęcie decyzji
 • system identyfikuje potencjalne lokalizacje
 • decyzja oparta również na innych czynnikach
 • wartościowanie ocen
 • rola GIS we wsparciu procesu podejmowania decyzji
Podsumowując, istotne jest, aby jakość danych była odpowiednia do poziomu podejmowanych decyzji. Jeżeli jakość danych jest zbyt niska, wówczas decyzja nie będzie optymalna. Na każdym etapie w projekcie GIS istnieje możliwość pogorszenia jakości danych, dlatego każdy projekt musi być starannie zarządzany w celu utrzymania odpowiedniej jakości danych. W obszarach przybrzeżnych, ponieważ odwzorowywane elementy mogą być bardziej złożone, znaczenie jakości danych jest jeszcze większe.

Software and Hardware required 

Finally, it is important to consider the practicalities of setting up a GIS. Today, GIS software packages can be bough 'off the shelf'. These are empty of data, but otherwise ready to use. Once you have entered the data you require, they can begin to help you make better decisions. To run modern GIS packages requires relatively little specialist equipment to gain immediate benefit from its use. The major expense and most important requirement is a good standard personal computer. The two main considerations to make with regard to the specification of the computer are memory capacity and processing speed. The larger the memory, the more data it can hold, and shorter processing times reduce analysis time. A good quality printer can provide professional output. 

Essential: 

 • personal computer 
 • printer 
 • Back up data storage system 
May be required: 
 • Scanner 
 • Digitizer 
 • Large paper size printer 
The cost of setting up GIS will vary according to the hardware needed, software chosen, and expense of data collection and entry. It is therefore very difficult to estimate a cost. General advice is that the larger the project (large numbers of datasets, complex analysis, etc), the higher the specification of equipment that will be required. For smaller scale projects, a standard desktop PC, printer and scanner will be fine. GIS can therefore offer a relatively cost efficient way of improving decision-making. It is important to note that the cost of establishing GIS is front loaded, with investment required at the outset. However, once the initial expenses have been met, expenditure is relatively small. 

 

BackForward