Moduł Geograficzne Systemy Informacyjne


 
 

Wprowadzenie - Wprowadzenie do GIS
 
 
Obszary przybrzeżne są złożonymi miejscami. Są fizycznie dynamiczne, podlegają różnorodnym wymaganiom dotyczącym zasobów, stanowią ryzyko dla populacji przybrzeżnych, a jednocześnie są niezmiernie ważne ekologicznie. Wybrzeża Europy Środkowej i Wschodniej stoją przed szczególnymi wyzwaniami związanymi z zagospodarowaniem zasobów przestrzennych na wybrzeżu, takimi jak: wzrost populacji, wzmagająca się presja ruchu turystycznego, restrukturyzacja gospodarki oraz zanieczyszczenie środowiska. Złożoność obszarów przybrzeżnych czyni zarządzanie bardzo trudnym, jednakże dobra jakość i aktualność danych pomaga w podejmowaniu lepszych decyzji. To powoduje, że zarządzanie informacją jest szczególnie ważne dla podmiotów obarczonych koniecznością podejmowania ważnych decyzji dotyczących obszarów przybrzeżnych.

Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS – ang. Geographic Information Systems) są systemami wspomagania decyzji, które mogą być użyte w zarządzaniu zasobami przestrzennymi. Systemy GIS odzwierciedlają wiele zasadniczych cech ZZOP; systemy GIS są interdyscyplinarne, holistyczne i ułatwiają integrację danych i wyników. GIS jest coraz częściej postrzegany jako kluczowe narzędzie w przygotowaniu, wprowadzaniu oraz obserwacji programów ZZOP. Użycie GIS w programach ZZOP oferuje szereg korzyści, a w szczególności:

 • wygodna technologia do przechowywania oraz zarządzania wielkimi zbiorami danych przestrzennych
 • efektywne narzędzie identyfikacji związków i modeli przestrzennych
 • uznawana metodologia wspomagająca podejmowanie decyzji
 • pomocne narzędzie graficznej prezentacji wyników w formie wysokiej jakości map
Mówiąc ogólnie, GIS pozwala na lepsze użycie informacji w celu podjęcia trafniejszych decyzji dotyczących zarządzania. Na przykład, w programie zarządzania strefą brzegową w zatokach Strymonikos i Ierissos w Grecji, użycie GIS skomentowano następująco: "dobra wiedza o środowisku, cechach ekonomicznych, socjalnych i administracyjnych zarządzanego obszaru jest pierwszym i podstawowym krokiem  w planowaniu zintegrowanego zarządzania i zrównoważonego rozwoju" (Przejdź do praktycznego przykłądu Strumonikos)

Konkretne zastosowania GIS w ZZOP mogą obejmować:

 • graficzną analizę konfliktów
 • planowanie rozwoju
 • zarządzanie ryzykiem
 • ocenę wpływu na środowisko
 • współudział publiczny
W istocie GIS może być użyty jako pomoc w każdej sytuacji, w której istotne są dane przestrzenne.

Należy jednak pamiętać, że z systemami GIS związane są pewne problemy, które muszą być rozwiązane przez użytkowników GIS w celu uniknięcia błędnej analizy. Typowe problemy obejmują:

 • Zebranie odpowiednich danych przestrzennych
 • Decyzja o formacie danych
 • Wprowadzanie danych do systemu
 • Utrzymywanie jakości danych
 • Integracja GIS z procesem podejmowania decyzji
Widzimy więc, że systemy GIS mają wiele do zaoferowania zarządzającemu obszarem przybrzeżnym, ale aby wyniki wykorzystania GIS były przydatne, konieczne jest, aby użytkownik wiedział, jak GIS pracuje i w jaki sposób można maksymalizować mocne punkty GIS i minimalizować jego słabości dla danego przypadku.

BackForward