Podstawy ZZOP

 

 

Ustalenia

 
Aby umożliwić ZZOP, rozróżniamy trzy rodzaje ustaleń, które wymagają uwagi.

Ustalenia instytucjonalne

Dotyczą one koordynacji praktyk zarządczych na różnych poziomach (integracja pionowa) i w różnych sektorach (integracja pozioma) instytucji publicznych. Te instytucje (ministerstwa, instytuty badawcze, wydziały) mogą istnieć wcześniej; w takim przypadku konieczne jest stworzenie lub wzmocnienie powiązań między nimi. Jeśli nie istnieją, wówczas muszą być stworzone.
Poziome a pionowe 
Kierunek integracji jest zależny od czasu: planowanie może się rozpocząć od koordynacji planów kilku ministerstw, i podczas oceny objąć integrację pionową wewnątrz każdego ministerstwa. Odwrotny był rozwój sytuacji w USA, gdzie warunki dla zaangażowania publicznego były rozbudowywane podczas trwania procesu planowania i wdrażania. 
Role i odpowiedzialność
Rola instytucji biorących udział w ZZOP jest potrójna (UNEP95):
  • rola wykonawcza, dla procesu podejmowania decyzji;
  • rola sądownicza, dla wprowadzania przepisów i dyrektyw, wdrażania norm i procedur oraz arbitrażu;
  • rola rynkowa, przydzielanie funduszy, oferowanie zachęt lub subsydiów.
Na każdym poziomie mogą być wyróżnione konkretne dziedziny odpowiedzialności. Administracja państwowa powinna zajmować się opracowywaniem i wdrażaniem szerokiej strategii zarządzania wybrzeżem, oraz wyznaczyć wiodącą agencję dla zarządzania wybrzeżem na poziomie krajowym (np. ministerstwo). Strategia powinna być sformułowana jako podstawowy plan, który może być wykorzystany do informowania władz na niższym poziomie o zamiarach władz centralnych. Administracja regionalna musi, w zależności od swoich uprawnień, zajmować się bardziej szczegółowym, ale zintegrowanym planowaniem. Ma także za zadanie koordynować działalność władz lokalnych. Administracja lokalna ma szczegółowe zadania w zakresie planowania, rozwoju i wdrażania. 
 

Ustalenia prawne

Jurysdykcja nad obszarem przybrzeżnym jest bardzo złożona. W wielu krajach morze graniczące z lądem podlega jurysdykcji władz regionalnych. Obszar pomiędzy 12 a 200 milami morskimi może być – często jest – uznawana za wyłączną strefę ekonomiczną od czasu wprowadzenia Konwencji o Prawie na Morzu w roku 1982. Ląd przyległy do morza podlega jurysdykcji władz lokalnych, chociaż ochrona przed morzem może podlegać instytucji odpowiedzialnej za ochronę przeciwpowodziową (np. zarządowi gospodarki wodnej). Co więcej, niektóre kraje zezwalają na prywatną własność plaż, a instytucje ochrony przyrody mogą posiadać na własność znaczne obszary przyrodnicze w strefie przybrzeżnej, na lądzie czy też na morzu. 

Taka jest sytuacja, w której ZZOP musi działać. Program ZZOP musi dotyczyć całego obszaru geograficznego, który obejmuje występujące problemy, niezależnie od aspektów legislacyjnych. Zatem, obszar, którego program będzie dotyczyć, będzie tak czy inaczej przekraczać granice legislacyjne, nawet międzynarodowe, jeśli będzie to konieczne. Dlatego program ZZOP musi być sporządzony bardzo starannie. Musi być zgodny z potrzebą posiadania władzy prawnej pozwalającej na regulację działalności na lądzie i na morzu. W niektórych przypadkach taka władza już istnieje; nie musi ona być zastępowana, lecz powinna być włączona do procesu ZZOP w jakimś miejscu w przyszłości. 

Przykład: skomplikowany obszar

Map of the waddensea conservation areaPrzykładem programu ZZOP w obszarze przekraczającym kilka granic jest projekt Morza Wadów (Wadden Sea). Projekt obejmuje ląd i morze należące do trzech państw, a w każdym z tych krajów dotyczy kilku prowincji i wielu społeczności. Trójstronne Konferencje Rządowe, które odbywają się raz na 3-4 lata, są najwyższym ciałem decyzyjnym w ramach współpracy. W okresach pomiędzy Konferencjami Rządowymi stałym organem roboczym jest Trójstronna Grupa Robocza (TWG – ang. Trilateral Working Group), która zbiera się średnio 3-4 razy do roku. Grupa Robocza składa się z urzędników służby cywilnej z ministerstw odpowiedzialnych za projekt, oraz z innych zaangażowanych ministerstw, a także władz regionalnych. 

Ustalenia finansowe

Ilość niezbędnych środków finansowych będzie zmieniać się podczas poszczególnych etapów, i będzie różna w zależności od specyfiki regionu. 
Jeżeli istnieją niezbędne instytucje, posiadające personel z odpowiednich dziedzin oraz doświadczenie, i dostępnych jest wystarczająco dużo informacji (o profilu wybrzeża), to podczas etapów Wstępu i Planowania nie są wymagane duże środki finansowe. Wspomniany personel może zostać oddelegowany do biura ZZOP, pozostawiając kilka wybranych stanowisk. Środki na finansowanie tych stanowisk mogą pochodzić od rządu krajowego lub z agencji międzynarodowych. 

Jednak jeśli konieczne jest szkolenie i/lub zatrudnienie personelu, lub gdy muszą zostać stworzone instytucje, to potrzeby finansowe rosną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której duże projekty są rozpoczynane w obszarze przybrzeżnym podczas etapu wdrażania. 
Na szczęście, od czasu Szczytu Ziemi w roku 1992, agencje międzynarodowe i sponsorzy są coraz bardziej chętni do finansowania działalności związanej z ZZOP. Jednym z powodów jest to, że umowy międzynarodowe określają obecnie, że wszelka działalność w obszarach przybrzeżnych na poziomie krajowym powinna być prowadzona w ramach ZZOP. Fundusze mogą pochodzić z Banku Światowego, regionalnego banku rozwoju, Funduszu Globalnego Środowiska (ang. Global Environment Facility), oraz międzynarodowych agencji wspierających w kilku krajach. 

Także Unia Europejska zapewnia finansowanie projektów związanych z ZZOP. 
Tutaj znajdziesz więcej informacji na ten temat. 

 

BackForward