Podstawy ZZOP

 

 

Korzyści

ZZOP pozwoli na redukcję lub uniknięcie problemów opisanych w poprzednim rozdziale. Możemy sklasyfikować korzyści wynikające z ZZOP w dwóch kategoriach: etycznej i ekonomicznej.   

Korzyści etyczne

ZZOP pomaga w ochronie przyrody i zachowaniu jej zasobów dla przyszłych pokoleń (zrównoważony rozwój), pomaga w zachowaniu i promowaniu sprawiedliwości społecznej i pomaga w ochronie tradycyjnych sposobów wykorzystania i praw oraz równego dostępu do zasobów przybrzeżnych. W skrócie, ZZOP pomaga w zastosowaniu zasad zawartych w Deklaracji z Rio. 
Pytanie

Co to jest "zrównoważony rozwój"?
 
a) rozwój, który maksymalizuje nieustanny wzrost ekonomiczny.
b) rozwój, który spełnia potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń. 

Korzyści ekonomiczne

Niezależnie od rozważań etycznych, można udowodnić, że wdrożenie ZZOP może przynieść także korzyści ekonomiczne:
  • planowanie wyprzedzające oszczędza pieniądze w porównaniu z działaniami reakcyjnymi;
  • całkowite koszty planowania sektorowego są większe niż w przypadku planowania zintegrowanego, jeżeli skumuluje się wszystkie koszty związane z planowaniem w oddzielnych sektorach. 
Jeżeli chodzi o korzyści ekonomiczne, należy wspomnieć o zastosowaniu stopy dyskontowej. Wykorzystanie stóp dyskontowych w planowaniu długoterminowym oznacza, że wartości niepieniężne (np. liczba gatunków, rozmiar plaży) muszą być przeliczone na wartości pieniężne (np.: 1000 gatunków ma wartość 1 000 000 euro, 1m2 plaży jest wart 1000 euro) i musi im być przypisana stopa dyskontowa. Takie przeliczenie jest bardzo trudne – jeżeli nie niemożliwe – do przeprowadzenia w sposób obiektywny. Dodatkowo w IPCC93 argumentuje się, że zastosowanie wysokich stóp dyskontowych jest z definicji niezgodne ze zrównoważonym rozwojem. 

O korzyściach ekonomicznych: ilustracja

Finansowe korzyści z inwestycji wyprzedzających i międzysektorowych w porównaniu do zwykłego sposobu prowadzenia biznesu są zilustrowane dwoma wykresami.

inwestycje wyprzedzające:

inwestycje międzysektorowe:

BackForward