Podstawy ZZOP

 

 

Wnioski

Przegląd

W niniejszym module przedstawiliśmy podstawy ZZOP, tj. powody, dla których ma ono miejsce, z czego się składa, i jak powinno być praktykowane. Schemat obok przestawia omówione zagadnienia i ich wzajemne powiązania. Praktyka składa się z szarych prostokątów (inicjacja – planowanie – wdrażanie – monitorowanie i ocena). Praktyka jest iteracyjna i cykliczna, dlatego użyto strzałek o dwóch grotach. Powyżej przedstawione są zagadnienia leżące u podstaw praktyki. Poniżej wymieniono szereg metod, narzędzi i technik, służących wspieraniu tego procesu. Ich położenie względem szarych prostokątów ilustruje, kiedy mogą one być przydatne. 

Proces

Poniższy schemat wskazuje, jak i kiedy stosowane są zagadnienia przedstawione w niniejszym module. Grupa osób prywatnych, polityków lub managerów uświadamia sobie potrzebę zintegrowanego podejścia do zarządzania wybrzeżem i korzyści, które przyniesie ono użytkownikom obszaru przybrzeżnego. Mogą oni zainicjować proces przez stworzenie "dokumentu propozycji", który będzie pomagał w podniesieniu świadomości wśród użytkowników oraz decydentów. Na etapie planowania opisywane są przyczyny bieżących problemów, i umieszcza się je w "profilu wybrzeża". Na jego podstawie konieczne jest opracowanie strategii zmierzenia się z problemem. Kluczowe dla tej strategii są ustalenia kwestii instytucjonalnych, prawnych i finansowych, które mają wspierać niezbędną integrację zarządzania, która będzie miała miejsce w przyszłości. Proponowane strategie muszą zostać ocenione pod kątem ich skutków; dla szybkiego zatwierdzenia konieczne jest zademonstrowanie korzyści, które niesie zarządzanie zintegrowane, w porównaniu do zarządzania sektorowego. Po podjęciu decyzji program zostanie wdrożony, i będzie nieustannie monitorowany i oceniany. W miarę uzyskiwania coraz większej wiedzy o systemie przybrzeżnym, możliwe jest inicjowanie nowych projektów, strategii, planów, programów (itp.) lub włączanie ich do istniejącego programu. 

Wsparcie

Proces musi być wspierany zbiorem metod, narzędzi i technik. Każda z nich jest użyteczna podczas jednego, kilku, lub wszystkich etapów opisanych powyżej. Warto zauważyć, że to, co zostało przedstawione na schemacie, jest tylko wskazówką. Schemat nie jest wyczerpujący, a przydatność konkretnych metod, narzędzi lub technik może się różnić w zależności od projektu. 

Analiza strategiczna jest techniką, która pozwala na opracowanie i ocenę strategii podczas pierwszych etapów. Narzędzia strategiczne wspierają wdrażanie ZZOP w oparciu o regulacje i wytyczne ekonomiczne. 
Techniki zarządzania bazami danych i GIS mają duże znaczenie przez prawie cały czas trwania procesu. Techniki oceny środowiskowej muszą być wykorzystywane do oceny skutków programu ZZOP (planowanie), lub do oceny skutków projektów prowadzonych w ramach programu ZZOP (wdrażanie). Techniki teledetekcji są użyteczne przy monitorowaniu procesów przestrzennych i wspieraniu oceny projektów ZZOP. 

 

BackForward