Podstawy ZZOP

 

 

Podsystem infrastruktury

Pojęcie infrastruktury ma różne konotacje. Odnosi się ono do elementów fizycznych, takich jak drogi, mosty, nabrzeża, ostrogi czy falochrony, ale także do infrastruktury instytucjonalnej ("ustaleń").  

Infrastruktura fizyczna

Ze względu na ich wpływ na system przyrodniczy i na ich koszty, struktury przybrzeżne są zwykle ważnym elementem w studiach nad zarządzaniem obszarami przybrzeżnymi. W zależności od ich wpływu na system brzegowy możemy wyróżnić trzy kategorie struktur przybrzeżnych:
  • Struktury ochronne, często zbudowane z naturalnych materiałów takich jak piasek czy żwir. Są one używane jako bufor, chroniący wybrzeże przed erozją. Przykładami takich struktur są sztuczne wydmy, sztuczne mielizny, oraz sztuczne zasilanie plaż piaskiem. Takie struktury w najmniejszym stopniu zakłócają procesy naturalne, a mogą w nich nawet uczestniczyć. 
  • Struktury defensywne, które są wykonane z bardziej odpornych materiałów, takich jak glina czy skała, albo z elementów sztucznych, np. betonu. Służą one utrwaleniu aktualnej pozycji linii brzegowej i jej ochronie w wypadku ekstremalnych fal i pływów. Przykładami są tu groble i umocnienia wydm. Takie budowle zwykle nie zakłócają procesów przyrodniczych, dopóki nie pojawią się ekstremalne warunki. W takim przypadku uruchamiana jest ich funkcja ochronna, która zaczyna wpływać na procesy przybrzeżne. 
  • Struktury ofensywne mają na celu aktywne wpływanie na procesy przybrzeżne, w celu poprawienia warunków dla niektórych lub wszystkich rodzajów działalności. Dlatego są one zbudowane ze sztucznych materiałów, które mogą wytrzymać oddziaływanie sił przyrody. Przykładami mogą być falochrony i ostrogi. Oczywiście taki rodzaj budowli ma duży wpływ na system przybrzeżny. 

 


Struktura "ochronna": sztuczne zasilanie plaży, Texel, Holandia

Infrastruktura instytucjonalna

Aby istniały warunki do skutecznego zarządzania obszarem przybrzeżnym, potrzebny jest system kontroli, który formułuje cele zarządzania obszarem przybrzeżnym, monitoruje postępy, i który w miarę potrzeb podejmuje odpowiednie działania krótko- i długoterminowe. W zasadzie można zidentyfikować cztery podstawowe elementy w tym zakresie:
  • system polityczny, który definiuje długoterminowe cele zarządzania obszarami przybrzeżnymi oraz kryteria, które powinny być stosowane do analizy różnych scenariuszy;
  • system legislacyjny, całość obowiązujących konwencji międzynarodowych, krajowego prawa oraz regionalnych i lokalnych przepisów służących wdrażaniu tej polityki;
  • system finansowy, zapewniający niezbędne finansowanie;
  • system wykonawczy, który określa zakres odpowiedzialności za wszystkie działania związane z zarządzaniem obszarami przybrzeżnymi;
Ze względu na różne uwarunkowania historyczne, odmienną kulturę społeczną i administracyjną oraz inne warunki finansowe, każdy kraj wykształcił odmienny system kontroli. Ponieważ skuteczność systemu kontroli ma żywotne znaczenie dla sukcesu zarządzania obszarami przybrzeżnymi, jego szczegółowa charakterystyka i zakres odpowiedzialności powinny być znane managerom wybrzeża. 

Niektóre instytucje finansowe...


Polskie Ministerstwo Finansów

Tureckie Ministerstwo Finansów

BackForward