Podstawy ZZOP

 

 

Proces ZZOP: Inicjacja

 

Rozpoznanie potrzeb

Potrzeba wprowadzenia ZZOP może być rozpoznana w wyniku kryzysu ekologicznego – istniejącego lub przewidywanego – albo jako wynik postrzeganych możliwości ekonomicznych i decyzji, które muszą zostać podjęte. Świadomość, że ZZOP powinno zostać rozpoczęte, może zostać wzmocniona przez zewnętrzne wpływy, takie jak międzynarodowa zgoda na promowanie ZZOP. 

Ostatecznie do rozpoczęcia ZZOP potrzebne są decyzje polityczne. Dlatego decydentom należy dostarczyć informacje, które pokazują pilną potrzebę i korzyści z takiego zintegrowanego podejścia. Poziom decydentów, do których należy dotrzeć – lokalny, regionalny, krajowy – zależy od geograficznego zasięgu problemów, na których skupiać się będzie ten proces. 

Inicjacja ZZOP w Zatoce Kastela

Problemy ekologiczne i konflikty społeczne w ciągu ostatnich 30 lat wyzwoliły liczne inicjatywy, działania i projekty, mających na celu poprawę sytuacji w Zatoce Kastela. Te inicjatywy w większości przypadków wychodziły ze środowiska naukowego, ale także od władz lokalnych oraz ze społeczności dotkniętej przez problemy. 

Najważniejszą inicjatywą było Krajowy Projekt Zarządzania Środowiskowego Zatoki Kastela, rozpoczęty w roku 1989. W tym samym roku do inicjatywy krajowej dołączył Śródziemnomorski Plan Działania (MAP – Mediterranean Action Plan) oraz Śródziemnomorski Program Technicznej Pomocy Środowiskowej (METAP – Mediterranean Environmental Technical Assistance Programme).

Dokument propozycji 

Takie informacje mogą zostać dostarczone między innymi poprzez dokument propozycji. Taki dokument powinien zawierać przegląd, zawierający:
  • problem, który ma zostać rozwiązany (potrzeby);
  • ograniczenia bieżącego podejścia sektorowego;
  • to, co będzie oznaczać proces ZZOP;
  • ogólne postępy, które zostaną osiągnięte dzięki ZZOP, w porównaniu do punktu wyjścia;
  • kroki potrzebne do rozpoczęcia działania ZZOP, wraz z planem pracy, harmonogramem i kosztami;
  • identyfikację mechanizmu koordynacji (kto będzie sterował procesem?) i jego roli.

  •  
Aby propozycja była skuteczna, musi ona zostać zaprezentowana, nie jako zagrożenie dla istniejących struktur zarządzania, lecz jako okazja do wzmocnienia ich interakcji i pomoc w osiągnięciu wspólnych celów. 

Cele i organizacje w Zatoce Kastela

Ogólnymi celami projektu krajowego były: (1) identyfikacja przyczyn obecnej sytuacji i trendów, (2) ocena ich wpływu i znaczenia, oraz (3) opracowanie rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uniwersytet w Splicie, we współpracy z Chorwacką Akademią Sztuk i Nauk w Zagrzebiu, z pomocą PAP/RAC, zostały wyznaczone do wdrożenia tych celów. 

MAP miał na celu zintegrowanie trosk o środowisko z planowaniem rozwoju. Tutaj PAP/RAC, MEDPOL i BP/RAC, we współpracy z Instytutem Oceanografii i Rybołówstwa w Splicie i Wydziałem Budownictwa Uniwersytetu w Splicie, podjęły to zadanie. 

METAP zgodził się wspierać program wdrażania Zintegrowanego Projektu Środowiskowego Split-Solin-Kastela-Trogir: Programu Infrastrukturalnego. Ten program budowy infrastruktury miejskiej został zaproponowany przez szereg instytucji lokalnych, na czele z Wydziałem Budownictwa Uniwersytetu w Splicie, i we współpracy z Przedsiębiorstwem Budowlanym ze Splitu. 

Zaangażowanie użytkowników i społeczności

Jest to również etap, na którym użytkownicy i opinia publiczna powinni zostać zaangażowani; ZZOP będzie tak skonstruowany, aby uzyskać dla nich zrównoważone i "demokratyczne" wykorzystanie zasobów, i najlepiej jest zaangażować ich najwcześniej, jak to możliwe. Jedną z możliwości ich zaangażowania jest stworzenie grupy użytkowników wybrzeża; organizację pozarządową, którą byłaby informowana o postępach projektów i która mogłaby informować i doradzać politykom w zakresie decyzji, które mają być podejmowane. Taka grupa składa się z delegatów wszystkich użytkowników rozważanej strefy przybrzeżnej. Zatem grupa ta może obejmować ludzi reprezentujących duże zakłady przemysłowe, rybołówstwo komercyjne i deweloperów kurortów turystycznych. Oprócz tego zaproszeni powinni zostać producenci rękodzieła, rybołówstwa rzemieślniczego oraz sami turyści, aby grupa obejmowała tak wiele środowisk, jak to możliwe. 

Początkowe przywództwo

Toczy się dyskusja na temat, czy ZZOP musi lub powinno mieć podejście z góry na dół, czy z dołu do góry. IPCC93 wspomina o studium 23 przypadków, w którym stwierdzono, że większość z nich została zainicjowana przy podejściu z góry na dół. Miało to miejsce w warunkach miejskich i wiejskich, w tradycyjnych i nowoczesnych uwarunkowaniach kulturowych. Wszystkie obszary o gospodarce rynkowej cechowały się podejściem z góry na dół, a w obszarach o gospodarce przetrwania występowało zarówno podejście z góry na dół, jak i z dołu do góry. Badanie sugeruje, że lokalne grupy są najbardziej chętne do działania, kiedy postrzegają siebie jako bezpośrednio zaangażowane podmioty. 

Zatoka Kastela, widok z miasta Trogir.

BackForward