Podstawy ZZOP

 

 

Proces ZZOP: Planowanie

 

Cele i etapy

Celem etapu planowania jest zidentyfikowanie i wspieranie złożonej decydentom propozycji stworzenia ciągłego i zintegrowanego zarządzania obszarem przybrzeżnym i morskim. Można zidentyfikować trzy etapy podrzędne: zbieranie danych, opracowanie strategii i podejmowanie decyzji. 

Zbieranie danych

Po pierwsze należy przygotować profil wybrzeża. Jest to przegląd wszystkich (przyrodniczych, społecznych, inżynierskich, instytucjonalnych i zarządczych) charakterystyk problemów dotyczących danego obszaru. Bank Światowy (93) podaje następującą listę elementów, które powinny być objęte przeglądem:
 • baza zasobów wybrzeża
 • organizacja społeczna w obszarze przybrzeżnym
 • istniejące programy środowiskowe i związane z zasobami
 • możliwości instytucjonalne, prawne i finansowe
Profil wybrzeża prowadzi do szczegółowego sformułowania problemów i luk informacyjnych, które jeszcze muszą zostać wypełnione. 
Profil wybrzeża Zatoki Kastela

Charakterystyka przyrodnicza: Zatoka Kastela jest położona w środkowej części chorwackiego wybrzeża, we wschodniej części Morza Adriatyckiego. Obszar ten obejmuje Zatokę Kastela oraz sąsiadujące Kanały Split i Brac, jak również związany z nimi pas brzegowy. Równina nadbrzeżna wokół zatoki ma szerokość 1-3 km i powierzchnię około 14 500 hektarów. 

Warunki społeczno-ekonomiczne: Całkowita populacja w wąskim obszarze przybrzeżnym potroiła się w ciągu ostatniego półwiecza, osiągając 284 000 mieszkańców w roku 1991, a przewidywana populacja w roku 2015 będzie wynosić 355 000. Split jest drugim co do wielkości miastem Chorwacji. 

Instytucje i zarządzanie: Ministerstwo Ochrony Środowiska i Planowania Fizycznego jest nadrzędnym organem administracji, kierującym organizacją ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w Republice Chorwacji. Przygotowuje ono przepisy prawne związane z ochroną środowiska, monitorowaniem i stanem środowiska. 
 


Opracowanie strategii 

Po drugie, w oparciu o profil, musi zostać opracowana strategia, która jest jądrem procesu ZZOP, zapisanym w procesie ZZOP. Ten dokument podaje:
 • precyzyjną definicję omawianego obszaru: strefy przybrzeżnej. Taka granica może być oparta o procesy fizyczne, biologiczne, lub o istniejące ramy prawne;
 • cele programu ZZOP: dobry program zarządzania ma dobrze zdefiniowane cele, aby zapobiec utracie jego impetu;
 • strategie: celom powinno towarzyszyć kilka alternatywnych rozwiązań, które są oceniane w odniesieniu do możliwości osiągnięcia celów (patrz także moduł Analiza Strategiczna);
 • opis proponowanych ustaleń instytucjonalnych, w tym przydziału odpowiedzialności za poszczególne części programu;
 • listę formalnych działań niezbędnych dla oficjalnego przyjęcia planu oraz sugerowany harmonogram zakończenia tych działań.

 •  

Podejmowanie decyzji

 • Wreszcie, program ZZOP musi zostać zaakceptowany przez decydentów i formalnie przyjęty. Szanse na przyjęcie programu we właściwym czasie, jeżeli program (cici98):
  • używa jasnych i zrozumiałych terminów
  • opisuje korzyści przy pomocy namacalnych i znaczących terminów
  • jest wspierany przez wszystkiej zaangażowane podmioty
  • jest znany kluczowym politykom, którzy otrzymywali regularne informacje o trwającym procesie jego tworzenia
  • ilustruje związane z nim koszty i sposoby ich pokrycia

  Długoterminowe rozwiązanie problemu systemu kanalizacyjnego w Zatoce Kastela. 

  Długoterminowe rozwiązanie systemu kanalizacyjnego, stworzone na podstawie szczegółowej analizy parametrów ekologicznych, technicznych i ekonomicznych, przewiduje budowę dwóch oddzielnych systemów kanalizacyjnych, jednego dla obszaru Split - Solin, i oddzielnego dla rejonu Kastela - Trogir. Każdy system jest innego typu, składa się z oddzielnej sieci, kolektorów i stacji pomp, centralnej oczyszczalni ścieków, i podziemnego wylotu kanału ściekowego. 

   


  Ogólnym celem Krajowego Projektu "Zarządzanie Środowiskowe Zatoki Kastela" było zastosowanie metod naukowych do:
  • dentyfikacji przyczyn obecnej sytuacji i trendów;
  • oceny ich wpływu i znaczenia;
  • opracowania rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju.
  Szczegółowymi celami projektu były:
  • zdefiniowanie wrażliwości, podatności i (ograniczonej) pojemności zasobów naturalnych;
  • wprowadzenie standardowych procedur i parametrów w procesie zarządzania zasobami naturalnymi;
  • zastosować, w obrębie naukowych ram projektu, zintegrowane podejście i zasady zrównoważonego rozwoju.

  •  
  Obszar Zatoki Kastela podlega administracji czterech gmin, prowincji i odpowiednich ministerstw. Dla celów Zintegrowanego Projektu Ekologicznego stworzona została agencja ECO-Kastela Bay, założona przez 4 gminy i rząd Chorwacji poprzez odpowiednie instytucje. Głównym zadaniem Agencji jest przygotowywanie i wdrażanie uzgodnionych projektów na rzecz wspólnego dobra, w imieniu jej założycieli. Agencja reprezentuje swoich założycieli przed inwestorami i bankami, i wdraża projekt zgodnie z warunkami stawianymi przez wierzycieli i założycieli. 

  Przewidywany system wodociągowy. Mapa przedstawia obszar wokół miasta Trogir

  Projekt wodociągu przewiduje rozbudowę i rozszerzenie istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę, obejmujące budowę centralnej stacji pomp, czterech mniejszych regionalnych przepompowni, 17.5 km wodociągów, oraz czterech zbiorników o różnych pojemnościach, jak również odpowiedniego systemu zarządzania. 

  BackForward