Podstawy ZZOP

 

 

Etapy

Etapy

Wdrażanie ZZOP w danym regionie zwykle wymaga pewnej liczby etapów. W naszym pakiecie wyróżniamy następujące etapy: wprowadzenie, planowanie, wdrażanie oraz monitorowanie i ocena. Każdy z etapów składa się z pewnej liczby zadań. Jednak dokładna definicja tego, co powinno zostać zrobione podczas którego etapu, czy nawet ilość istniejących etapów, nie jest prawdą niezmienną. Perspektywa będzie inna w każdym przypadku, ponieważ będzie istnieć szczególne podłoże fizyczne, społeczne, ekonomiczne, kulturowe i/lub polityczne. Jednak wierzymy, że opis, który został przedstawiony w następnych rozdziałach, będzie przydatny dla rozpoczęcia i zrozumienia ZZOP w waszym regionie, ponieważ omówiony zostało wiele aspektów, i możliwe jest dostosowanie programu do potrzeb waszego regionu. 

Przypadek chorwacki: Zatoka Kastela

Przy wprowadzeniu w praktyczną stronę ZZOP opiszemy rzeczywisty przypadek jako ilustrację dla nużących tekstów. Tym rzeczywistym przypadkiem jest Zatoka Kastela, położona w Europie Południowo-Wschodniej, w Chorwacji. 

Jest to największa zatoka na środkowym wybrzeżu Chorwacji. Reprezentuje ona ekonomiczną i terytorialną jednostkę położoną wokół Splitu, drugiego co do wielkości miasta w kraju. W połowie lat osiemdziesiątych ten obszar stał się jednym z największych i najbardziej znanych "gorących" obszarów zanieczyszczeń w regionie Morza Śródziemnego. W ciągu mniej niż czterech dekad obszar ten zmienił się z nieskażonego rejonu o wysokim potencjale turystycznym w obszar o silnie zdegradowanych naturalnych ekosystemach. 
 


Schemat

Jak przedstawiono na poniższym wykresie (oraz w logo CoastLearn!) te etapy muszą być traktowane jako iteracyjny i cykliczny proces. Iteracyjny, ponieważ podczas każdego etapu może się okazać, że poprzedni etap nie został przeprowadzony właściwie. Cykliczny, ponieważ w trakcie procesu ZZOP poprawia się zrozumienie systemu przybrzeżnego, i pojawiają się nowe możliwości i zagrożenia. Pojawi się zatem konieczność ponownego odniesienia się do nich poprzez wszystkie cztery etapy. Taki nowy cykl może być "projektem" w ramach istniejącego procesu ZZOP, albo "strategią", jeżeli zakres istniejącego programu ZZOP musi się zmienić, lub też czymś pośrodku. 

 


Zatoka Kastela – widok z góry Kozjak

Program, strategia czy projekt?

W niniejszym module mówimy o programie ZZOP. Terminy, które znajdziesz także w innych źródłach informacji, to: plan, program, projekt, polityka i strategia. W naszej opinii te terminy odzwierciedlają perspektywę ZZOP w sytuacji osoby lub instytucji, która używa danego słowa. Uważamy słowo "program" jako mniej lub bardziej neutralne. "Plan" lub "projekt" odnosi się do określonej lokalizacji z konkretnym problemem, podczas gdy "polityka" czy "strategia" odnosi się do ogólnym problemów w zakresie zarządzania. W następnych rozdziałach słowo "program" może być zastępowane dowolnym innym terminem. 

Co się zdarzyło?

Rozwój odbywający się w tym rejonie w ciągu ostatnich czterech dekad w tym rejonie był oparty na praktyce eksploatacji zasobów naturalnych w taki sposób, jakby były one nieograniczone. Doprowadziło to do szybkiej industrializacji i urbanizacji bez stworzenia odpowiedniej infrastruktury miejskiej, w szczególności związanej z oczyszczaniem ścieków. Wody ściekowe były wypuszczane bez oczyszczania do morza i tylko 25% ludności tamtejszych miast miało dostęp do sieci kanalizacyjnej, co powodowało liczne problemy ekologiczne i konflikty społeczne. 

Położenie Zatoki Kastela, Chorwacja

BackForward