Przykład podziału na strefy: Turcja

Cytat z Ozhan96: Prawo podaje definicje "linii brzegowej" i "brzegu". "Linia brzegowa" jest definiowana jako: "linia, wzdłuż której woda styka się z lądem na brzegach mórz, naturalnych lub sztucznych jezior, oraz rzek, z wyjątkiem okresów zalewowych". "Brzeg" jest obszarem pomiędzy linią brzegową a "linią krawędzi brzegu", która jest definiowana jako "naturalna granica plaży piaszczystej, plaży żwirowej, skał, głazów, bagien i innych podobnych obszarów, które są utworzone przez ruchy wód w kierunku lądu, poczynając od linii brzegowej" [...] "Pas brzegowy" ma mieć co najmniej 100 m szerokości w poziomie, poczynając od "linii krawędzi brzegu". 

Nielegalne jest "dokonywanie wykopów w brzegu, oraz wydobycie piasku, żwiru itp. na skalę, która może spowodować zmiany w brzegu". Zakazuje się wysypywania ziemi, popiołów, gruzu lub odpadów na brzegu i w pasie brzegowym. 

Na brzegu, w zależności od planu zagospodarowania terenu, mogą być budowane: (1) obiekty infrastrukturalne i inne, takie jak: molo, port, przystań, nabrzeże, keja, falochron, most, zapora morska, latarnia morska, podnośnik dla łodzi, suchy dok, zakład produkcji soli, instalacje rybackie, oczyszczalnie i przepompownie, które mają na celu ochronę brzegu albo wykorzystanie brzegu dla dobra publicznego; (2) budynki i obiekty, takie jak stocznie, zakłady rozbiórki statków, obiekty hodowli ryb lub hydroponiki, które nie mogą być położone w głębi lądu ze względu na charakter działalności. 

W obrębie pierwszych 50 m szerokości pasa brzegowego (Strefa A) nie są dozwolone żadne budowle, poza tymi, które mogą być również budowane na brzegu. Ten obszar może być przeznaczony i wykorzystywany wyłącznie dla potrzeb: "dostępu pieszego, spacerowania, relaksu, zwiedzania oraz celów rekreacyjnych". W pozostałej części pasa brzegowego (Strefa B), w zależności od planu zagospodarowania terenu, możliwa jest budowa dróg, publicznie dostępnych obiektów rekreacyjnych i turystycznych (z wyjątkiem takich, które oferują wyżywienie), oraz publicznych oczyszczalni ścieków. 

W całej szerokości brzegu i pasa brzegowego zabroniona jest budowa barier utrudniających swobodny dostęp, takich jak mury, płoty (drewniane lub z siatki), rowy, pale, lub podobne. 
Ustawa określa procedurę ustalania linii krawędzi brzegu dla danej lokalizacji.