Podatne obszary przybrzeżne na całym świecie przeżywają wzrost populacji, ekspansję przemysłu i turystyki, i intensywną eksploatację zasobów morskich. Dodatkowo na skutek globalnych zmian klimatycznych wzrasta ryzyko występowania naturalnych zagrożeń. W związku z tym częściej występują konflikty interesów, a zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i środowiska jest zagrożone.
Aby pomóc w rozwiązywaniu tych konfliktów stworzone zostało Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi (ZZOP); jest to ciągły proces, którego ogólnym celem jest wdrażanie zrównoważonego rozwoju w strefach przybrzeżnych i ochrona ich różnorodności. ZZOP pozwala na wdrażanie decyzji dotyczących takiej kombinacji sposobów użytkowania, która najlepiej służy potrzebom społeczeńswa zarówno teraz, jak i w przyszłości. ZZOP jest korzystne zarówno z perspektywy ekologicznej – redukcja lub unikanie nieodwaracalnych zniszczeń środowiska, jak i ekonomicznej – korzyści finansowe w dłuższym okresie.

W celu ułatwienia ZZOP konieczne jest zidentyfikowanie dwóch kluczowych zagadnień:

  1. ustaleń formalnych, obejmujących: ustalenia instytucjonalne – strukturę administracyjną zapewniającą poziomą i pionową integrację zarządzania; ustalenia prawne – ustawy, konwencje, dekrety i normy umożliwiające zarządzanie; ustalenia finansowe – pieniądze na pokrycie wydatków podczas procesu zarządzania.
  2. zaplecza informacyjnego, obejmującego metody, narzędzia i techniki, zapewniające zarządzającym informacje niezbędne do podejmowania decyzji.


Program ZZOP składa się z czterech faz: rozpoznania problemu (oceny badawczej), planowania (obejmującego zbieranie danych, opracowanie strategii i podejmowanie decyzji), wdrażania (w tym: wykonania planu, działania, utrzymania i monitorowania), oraz oceny. Te etapy tworzą razem cykliczny i iteracyjny ciąg, a nie procedurę liniową.