Moduł Planowanie
 

Zawartość - Definicje

 • Cel – to, co projekt lub program ma osiągnąć w długim okresie, wyrażone w kategoriach ogólnych, na przykład "poprawa produkcji z łowisk przybrzeżnych".
  •  
 • Zróżnicowane wykorzystanie – koncepcja zapewnienia wielu rodzajów działalności w określonych obszarach lub dla określonych zasobów przez zarządzanie nimi w kierunku zrównoważonego wykorzystania zasobów. 
  •  
 • Wdrażanie – wprowadzanie w życie planu, który określa zestaw metod (lub strategię) osiągnięcia określonych celów przez realizację strategii. Wdrażanie obejmuje szczegółowe określenie metod; wdrożenie wybranych metod; funkcjonowanie, utrzymanie i adaptację wdrażanych metod; oraz monitorowanie i ocenę. 
  •  
 • Aspekt wdrażania:
 • Aspekty wdrażania rozpatrywane w odniesieniu do określenia "mandatu":
  • inicjacja planowania: uprawnienia do zainicjowania planowania ZZOP
  • planowanie i przydzielanie zadań planowania: uprawnienia do wykonania
  • projekt techniczny: uprawnienia do podjęcia (lub wyznaczenia innych osób do podjęcia) studiów wykonalności oraz projektowych dotyczących środków technicznych
  • projekt instytucjonalny: uprawnienia do podjęcia (lub wyznaczenia innych osób do podjęcia) studiów wykonalności i projektowych dotyczących środków instytucjonalnych (zmian prawnych, administracyjnych i organizacyjnych dotyczących zasad, przepisów, odpowiedzialności i kompetencji wykonawczych)
  • decyzje wdrożeniowe i finansowe: uprawnienia do zatwierdzania rzeczywistego wdrażania oraz finansowania aspektów technicznych
  • itp.
   •  
  Aspekty wdrożeniowe rozpatrywane w odniesieniu do określenia "zdolności":
  • funkcje analityczne: ramy obliczeniowe oraz sprzęt i narzędzia analityczne wymagane dla analizy ZZOP
  • zdolność do podejmowania decyzji: posiadane doświadczenie i personel wymagany do interpretacji i oceny opcji planowania ZZOP oraz do wyboru preferowanej opcji w oparciu o rozważny i obiektywny osąd
  • zdolność do projektowania instytucjonalnego: możliwości i personel wymagany do projektowania rozwiązań i zmian instytucjonalnych, które są operacyjnie, administracyjnie i prawnie wykonalne
  • zdolność do monitorowania: możliwości, wyposażenie i personel pozwalający na monitorowanie i inspekcję obszarów przybrzeżnych, identyfikację problemów w tych obszarach oraz ocenę efektywności wdrażania rozwiązań technicznych i instytucjonalnych

  • itp.
    
  Aspekty wdrożeniowe rozpatrywane w odniesieniu do określenia "zaangażowania":
  • rzeczywiste zaangażowanie: ograniczenia odnoszące się do stopnia, w jakim odpowiednie podmioty są rzeczywiście zaangażowane w proces ZZOP, lub w jakim mogą wywierać nacisk na ten proces.
  • potencjał współpracy: ograniczenia dotyczące stopnia, w jakim rzeczywiście istnieje rzeczywista "kultura" współpracy (chęć współpracy, doświadczenia we współpracy) i kontakty międzysektorowe, jak również dotyczące stopnia, w jakim podmioty są świadome i przekonane o znaczeniu problemów w obszarze przybrzeżnym oraz o potencjale ZZOP w rozwiązywaniu tych problemów, poprzez umocnienie "pionowej i poziomej" komunikacji i koordynacji. 
  • potencjał integracji: ograniczenia dotyczące stopnia, w jakim istniejące instytucjonalne i hierarchiczne struktury pozwalają na rzeczywistą integrację interesów, odpowiedzialności i władz wykonawczych. 


  Apekty wdrożeniowe rozpatrywane w odniesieniu do określenia "potencjału finansowego":

  • strukturalna istniejąca zdolność finansowania: kwoty rzeczywiście dostępne i wykorzystywane na zadania i działalność ZZOP w oparciu o sztywne zapisy budżetowe i zobowiązania finansowe
  • przejściowa istniejąca zdolność finansowania: kwoty rzeczywiście dostępne i wykorzystywane na zadania i działalność ZZOP w oparciu o tymczasowe przydziały i zobowiązania
  • potencjalna zdolność finansowania: kwoty, które obok istniejącej zdolności finansowania mogłyby potencjalnie być dostępne z krajowych lub regionalnych zasobów finansowych, lub ze źródeł zewnętrznych (organizacji sponsorskich, partnerstwa publiczno-prywatnego)
   1.  
 • Podmioty: osoby lub grupy, które mogą – pośrednio lub bezpośrednio, dodatnio lub ujemnie – wpływać na wynik projektów lub programów albo być dotknięte przez te wyniki. Oznacza to, że liczba podmiotów będzie prawdopodobnie większa od beneficjentów projektu. 
  •  
 • Zarządzanie konfliktami – dotyczy pomocy ludziom w sytuacjach konfliktowych w celu stworzenia skutecznego procesu pokonywania dzielących ich różnic. 
 

BackForward