Moduł Planowanie
 Koncepcje – Projektowanie powiązań instytucjonalnych dla potrzeb planowania i analizy

Prawdopodobnie wiele ministerstw i wydziałów rządowych będzie zaangażowanych w tworzenie planu ZZOP. Należy rozważyć dwie sieci: powiązania poziome pomiędzy różnymi sektorami na jednym poziomie władzy (szczególnie na poziomie krajowym) oraz powiązania pionowe pomiędzy różnymi poziomami władzy, dotyczące działalności rządowej lub jednego określonego sektora. 

W zależności od istniejącej sytuacji i zagadnień z zakresu zarządzania powinna zostać stworzona struktura dla fazy planowania i analizy, która uwzględniałaby wszystkie istniejące instytucję i stosowane praktyki. Może się to okazać trudnym i delikatnym zadaniem. 

Planowanie może być skuteczne tylko wtedy, gdy proces inicjacji, formułowania i analizy jest osadzony we właściwych instytucjonalnych ramach podmiotów, które przyczyniają się do formułowania, szacowania oddziaływania oraz oceny alternatywnych strategii. 

 
 
Pytanie do użytkownika

Stwórz strukturę organizacyjną dla przygotowania i przeprowadzenia programu ZZOP, obejmującą ogólną koordynację i różne poziomy władz (pomyśl o wcześniejszej analizie podmiotów). 

Niewątpliwie jdenym z najtrudniejszych zadań władz ZZOP jest słonienie instytucji do współpracy przy wielosektorowej działalności skierowanej na realizację celów ZZOP, których żadna z tych instytucji nie jest w stanie osiągnąć sama. 

Integracja instytucjonalna i sektorowa uwypukla konieczne kompromisy pomiędzy różnymi sektorami i poziomami władzy. Bodźce do takiej integracji wynikają ze wspólnej potrzeby osiągania celów, z tworzenia sytuacji "podwójnych wygranych" oraz potrzeby przyspieszenia procesu planowania. 

   
 • Dla w pełni zintegrowanego ZOP powinny zostać osiągnięte trzy różne rodzaje integracji (patrz rys. 2):
  • integracja instytucjonalna
  • integracja sektorowa
  • integracja pomiędzy nauką (badaniami technicznymi) a tworzeniem strategii
   
   
   

  Rys. 2: Trzy różne typu integracji, które powinny zostać osiągnięte dla w pełni zintegrowanego ZOP.

  BackForward