Moduł PlanowanieWstęp – Wprowadzenie do planowania przestrzennego

Ujścia i obszary przybrzeżne służą wielu różnym funkcjom, takim jak działalność gospodarcza, rekreacja, ochrona przyrody czy ochrona przeciwpowodziowa. Konieczne jest przyjęcie zintegrowanego podejścia do zarządzania tymi funkcjami, ale takie podejście nie jest (jeszcze) automatycznie przyjmowane w praktyce. Podejmowana jest raczej pewna liczba różnych i czasem nieskoordynowanych inicjatyw. 

Podstawowym zadaniem decydenta w zakresie alokacji zasobów naturalnych jest rozwiązanie problemu przez znalezienie takiego przestrzennego rozkładu dostępnych zasobów, który byłby zaakceptowany przez wszystkie zaangażowane podmioty. Ważna jest tu różnica pomiędzy rozwiązywaniem problemu a podejmowaniem decyzji, która może być zdefiniowania następująco: "rozwiązywanie problemu jest procesem, w którym rozpoznajemy i usuwamy lukę pomiędzy obecną sytuacją a pożądanym celem, kiedy droga do osiągnięcia celu jest blokowana przez znane i nieznane przeszkody. Tymczasem podejmowanie decyzji jest procesem wyboru, w którym na podstawie właściwej analizy problemu wybierane jest jedno lub dwa alternatywne rozwiązania prowadzące do osiągnięcia żądanego celu". 

W tak dynamicznym środowisku społecznym, w którym występuje różnorodność konkurujących podmiotów i interesów, tworzenie zintegrowanej strategii dla ujść i obszarów przybrzeżnych jest złożoną i ogólnie czasochłonną działalnością. Często dostępna jest wielka ilość informacji, ale zwykle są one cząstkowe, niepełne, rozproszone pomiędzy władzami, i nie są one w żaden sposób zorganizowane. Nawet po ich skompletowaniu, dostępne informacje muszą zostać zaaprobowane przez zainteresowane podmioty, tak aby ich wykorzystanie nie prowokowało oporów ani konfliktów. Można to osiągnąć przez zaangażowanie zainteresowanych podmiotów w proces tworzenia strategii w jego wczesnym stadium. Interakcyjny, otwarty proces planowania spełnia te wymagania, jeżeli aktywnie angażuje podmioty w proces decyzyjny już od etapu wstępnego studium problemu. 

Procesy planowania są zwykle uruchamiane przez potrzebę zmian lub wywoływane przez konkretny problem w miarę jego rozwoju. W trakcie procesu planowania ciągle pojawiają się nowe sytuacje. Różne etapy w (interakcyjnym) procesie planowania mogą być wspomagane przez różne narzędzia komputerowe. 

Narzędzia mogą wspomagać opracowanie strategii i podejmowanie decyzji na różnych poziomach, dla różnorodnych potencjalnych użytkowników. Możliwe jest wykorzystanie różnych rodzajów narzędzi. Niektóre narzędzia skupiają się na symulacji procesów fizycznych, biologicznych, ekonomicznych, itp., i są oparte na zawiłych zależnościach i modelach matematycznych. Na przeciwnym krańcu spektrum znajdują się narzędzia, które skupiają się głównie na wspieraniu procesu ZZOP. Koncentrują się one na zintegrowanym podejściu i ułatwianiu komunikacji i dyskusji pomiędzy podmiotami. 
 

 
 

BackForward