Moduł PlanowanieKoncepcje – Analiza instytucjonalna i podmiotowa

  Proces ZZOP zajmuje się złożonymi zjawiskami, skomplikowanych sytuacjami społeczno-ekonomicznymi oraz instytucjonalnymi, skonfliktowanymi interesami oraz wieloma różnymi podmiotami. Rozwiązania długoterminowe muszą być identyfikowane i wdrażane w obrębie dynamicznego i stale zmieniającego się społeczeństwa, przy wysokim stopniu niepewności. Na podstawie różnych doświadczeń zidentyfikowano najważniejsze wyzwanie, które dotyczy zarządzania, a nie wiedzy czy technologii. Najważniejszymi czynnikami ograniczającymi są instytucjonalna zdolność do rzeczywistego stosowania ZZOP i jego funkcjonowania, jak również budowa oraz podtrzymanie grup wspierających ZZOP, zarówno we władzach, jak i poza nimi. 

  Po określeniu konkretnych warunków ZZOP w kategoriach definicji problemu i obszaru, faz procesu ZZOP i identyfikacji właściwych podmiotów, podstawowe podejście objemuje ocenę statusu procesu ZZOP oraz roli i pozycji poszczególnych podmiotów, której możne dokonać przy wykorzystaniu czterech kategorii wymagań wdrożeniowych (Resource Analysis, RA/01-456; CZM-Centre Publications 2001/2: ICZM programme - evaluation methodology; Reference CZM-C ICZM Case Egypt in WCC 1994: Conference Report; IPCC-1992:Common Methodology - Seven steps to Vulnerability Assessment): 

  • "mandatu", czyli tego, co podmioty mogą zrobić (i czego się od nich oczekuje), w kategoriach odpowiedzialności i władz wykonawczych dostępnych przy wykonywaniu zadań, działań i decyzji ZZOP. 

  •  
  • "zdolności", czyli tego, co podmioty są w stanie zrobić w kategoriach dostępnej wiedzy i doświadczenia, określonych umiejętności i kwalifikacji związanych z różnymi zadaniami ZZOP (takimi jak analiza, ocena, projektowanie i wdrażanie), zasobów (także ludzkich), oraz wyposażenia (różnego sprzętu). 

  •  
  • "zaangażowania", czyli stopnia, w jakim odpowiednie podmioty są rzeczywiście zaangażowane i zdeterminowane skutecznie wdrażać ZZOP.

  •  
  • "potencjału finansowego", czyli stopnia, w jakim podmioty mają dostęp do zasobów finansowych, lub jakie mają możliwości uzyskiwania funduszy, na finansowanie zadań i działalności związanej z ZZOP. 
 
Aby ocenić status kategorii wymagań wdrożeniowych, konieczne jest zdefiniowanie pewnej liczby apektów wdrożeniowych w ramach każdej z tych kategorii. Dla każdego aspektu wdrożeniowego możliwe jest sporządzenie oceny jakościowej. Powinno się tego dokonać wspólnie z podmiotami zaangażowanymi w różne fazy procesu ZZOP. 
Pytanie do użytkownika:

Podaj co najmniej pięć czynników prowadzących do niepowodzenia procesu ZZOP. 

Powyższe pytanie pokazuje, że ZZOP jest zagadnieniem odnoszącym się do wielu poziomów władzy (lokalnego, regionalnego, krajowego i międzynarodowego). ZZOP nie jest wyłączną domeną jednego z tych poziomów, ale stopniowo przesuwa się z poziomu krajowego na poziom lokalny i poziom jednostki (lub grupy). Konieczna jest interakcja, ponieważ jeden poziom może przedstawiać warunki lub wymagania dla innego poziomu. Efektywna koordynacja pomiędzy nimi umożliwia osiągnięcie kompromisu dotyczącego alokacji rzadkich zasobów krajowych. Jeżeli wymagana jest zdolność do wdrożenia poważnych prac infrastrukturalnych lub wymuszenia rozwiązań prawnych lub finansowych, wówczas konieczny będzie udział poziomu krajowego. Na poziomie lokalnym i indywidualnym opcje w dziedzinie zarządzania mają bezpośrednie konsekwencje dla jakości życia ludzi.   
 
Pytanie do użytkownika:

Sporządź listę grup podmiotów (technicznych, instytucjonalnych itp.) zaangażowanych w ZZOP w twoim kraju. 

 
Pytanie do użytkownika:

Jakie informacje powinny być również rozważane, jeżeli musisz sporządzić przegląd wszystkich istotnych podmiotów (krajowych, regionalnych i lokalnych)?

BackForward