Moduł Planowanie

 

Koncepcje-Narzędzia wpomagające dostęp do rozwoju i wybór potencjalnych rozwiązań

Po wstępnej fazie analizy i definicji, pojawia się nowa liczba potencjalnych rozwiązań, które są analizowane.Z nich wybiera się te, które dają najlepsze rokowania.Istotne jest, aby wszystkie informacje współpracowały ze sobą ,były porównywane i rozpatrywane w odniesieniu do siebie.

Aby to jednak osiągnąć, potrzebna jest wymienna informacja dotycząca każdej alternatywy.Nacisk położony jest na dwa zasadnicze pytanie ‘gdzie?’ i ‘co?’.System Wspomagania Decyzyjności (DSS) jest terminem odnoszącym się do narzędzi opracowanych w celu pomocy decydentom w procesie decyzyjnym.

DSS powinien zawierać (lub przynajmniej mieć dostęp) do następujących elementów:

 1. Elementy informacyjne  zarządzające systemem,
  • Bazy danych zawierające aktualne i prawdziwe informacje(wcześniejsze i obecne informacje o systemie)
  • Modele numeryczne tworzące nowe informacje o systemie. 
  • Narzędzia wdrażania, przedstawiające i porównujące informacje w różnych formatach , w zależności od wymogów.
 2. Współpraca elementów pomagających użytkownikowi w dostępie i manipulowaniu informacją 
  • przedstawienie informacji 
  • prowadzenie użytkownika przez pytania i odpowiedzi.

  •  
Opracowując DSS dla ZZOP należy wziąć pod uwagę fakt, iż decyzje podejmowane są z dużą dozą niepewności, ze względu na złożoność systemu i ramy czasowe.Od systemu wymaga się, by był w stanie radzić sobie z szerokimi ramami czasowymi i wątpliwościami pojawiającymi się w procesie decyzyjnym. Analiz można często dokonywać tylko ( i często zresztą jest to jedyne wyjście) na poziomie ‘możliwości i oceny’.Na etapie planowania są to jedyne informacje potrzebne  decydentom. Szczegółowy model staje się nieużyteczny i pochłaniający zbyt wiele czasu.Informacje są jednak konieczne w celu dokonania wnikliwej analizy różnych procesów (fizycznego,ekologicznego,socjo-ekonomicznego i instytucjonalnego).Wgląd i/lub parametry i/lub trendy są tworzone w ten sam sposób , w jaki używa się ich w innych koncepcjach projektowania ,dostarczających natychmiastowych wyników.(np.przybliżenie linearyczne, modelowanie analityczne oparte na pseudo - stałych stanach i projektowanie niestałe). Wyniki te mogą mieć charakter prognostyczny (ocena wpływu) lub charakter przedstawiający tzw.’stan systemu’(używanie koncepcji w celu wyodrębnienia wartości dla wybranego wskaźnika w celu podjęcia decyzji na podstawie dostępnych danych)

DSS nigdy nie może zawierać wszystkich zagadnień.Zrozumienie musi współgrać  z dokładnością ocen.Jednocześnie włączenie większej ilości zagadnień prowadzi do powstania  wątpliwości  w czasie pracy nad kalkulacją wyniku i bardziej zawiłym procesem oceniania.Wybór zagadnień powinien być dokonany w oparciu  o kontakty z jak największą liczbą podmiotów.W późniejszym stadium mogą być też dodane inne zagadnienia dotyczące ZZOP.Projekt ZZOP-DSS jest więc także cykliczny.

Zagadnienie ‘Strefy Przybrzeżne’ ustala określony typ pytań na jakie musi odpowiedzieć DSS.W rezultacie ogranicza on możliwości dostępu do baz danych, modeli i narzędzi.

Aby zbudować funkcjonalny DSS, projektant musi zapewnić,że dwa wspomniane wyżej elementy spotkają się z następującymi:

 • elementy informacji tzw’dostarczanie’, lub część określana mianem ‘dół-góra’.Jest to zbieranie i dostęp do bazy danych i modeli. 
 • Część użytkowo-wpomagająca tzw.’pytanie’ lub część określana mianem ‘góra-dół’.Wymaga to szczegółowej analizy typu pytań na jakie odpowiedzieć ma DSS na podstawie badań nad procesem decyzyjnym. 
Nacisk położony jest na rozwój wytycznych i budowanie konsensusu.
Cechy charakterystyczne  obejmują: 
 • przedstawianie danych na podstawie  postrzegania ich przez użytkowników
 • relacje z modelem symulacyjnym.
 • projekt wytycznych wpomagających proces uczestnictwa w procesie decyzyjnym. 
 • narzędzia edukacyjne
Niektórymi przykładami takich narzędzi są:
 • COSMO (COastal zone Simulation MOdel -Model Symulacji Strefy Przybrzeżnej
 • COSMOBIO (COastal zone Simulation Model BIOdiversity Ukazujący zróżnicowanie biologiczne symulacyjny model strefy przybrzeżnej.
 • RAMCO (Rapid Assessment Module for Coastal Zones Modul Szybkiej Oceny dla Strefy Przybrzeżnej
 • The Nijhum Dwip DSS 

 • WADBOS (Wadden Sea Policy Development Support System- System Wspomagania Rozwoju Zarządzania Morzem Wadden)
 

BackForward