Moduł Analiza strategiczna

Określenie kryteriów

Kryteria oceny muszą być określone bardzo ostrożnie, ponieważ określają one, które efekty będą badane dla poszczególnych rozwiązań. Kryteria te mogą być oparte na: 
  • analizie problemu. Zarówno działania w fazie orientacji, jak i w definicji problemu strategicznego dają wskazówki do określenia kryteriów oceny. W fazie orientacji zbadano, jakie aspekty są istotne. Analiza życzeń, punktów napięcia, skarg czy inicjatyw wokół badanego zagadnienia może wskazać na istotne kryteria oceny. Dalsza definicja tych istotnych aspektów została dokonana podczas opisu sytuacji zerowej oraz sytuacji pożądanej. W prawie wszystkich przypadkach konieczne było określenie jednostek identyfikujących te aspekty. Zatem niektóre kryteria oceny zostały sformułowane już podczas definicji problemu strategicznego; 
  • charakterze alternatyw. Ten zestaw odnosi się przede wszystkim do aspektów technicznych i instytucjonalnych, które mogą odgrywać rolę podczas wdrażania. Inne aspekty mogą mieć charakter estetyczny (na przykład rozważania dotyczące krajobrazu). Należy zwrócić uwagę, że kryteria w tej grupie mają zwykle charakter jakościowy; 
  • analogicznych sytuacjach problemowych. Kryteria oceny z wcześniej wdrożonych projektów lub strategii dotyczących podobnego problemu mogą służyć jako inspiracja. 

  • listach kontrolnych (systematycznym zestawieniu istotnych punktów). Listy takie mogą również być punktem wyjścia do określenia kryteriów oceny. Listy kontrolne mają charakter ogólny: nie powinny one ograniczać kreatywności ludzi odpowiedzialnych za określenie kryteriów oceny, lecz powinny być używane jedynie dodatkowo. Dokument Azjatyckiego Banku rozwoju (1991) szawiera przykład list kontrolnych, które mogą być używane w Zarządzaniu Obszarami Przybrzeżnymi.
Administracja rządowa może być dobrym źródłem kryteriów oceny na poziomie makro. Takie parametry są związane z celami dotyczącymi zatrudnienia, dochodów ludności, poziomów inflacji. Ale również inne cele, dotyczące np. planowania fizycznego, zarządzania ekologicznego, dostępności zasobów oraz rozwoju technologicznego, powinny być używane do określania kryteriów oceny. 

Przeczytaj listę ważnych kryteriów

Ćwiczenie 5

Rozważ problem wydobycia ropy i gazu spod dużego pływowego terenu podmokłego. Wyobraź sobie, że administracja rządowa potrzebuje ropy i gazy, jako że jest to znaczące źródło dochodów dla państwa, ale miejscowa ludność obawia się zniszczenia przyrody w tym rezerwacie przyrodniczym o międzynarodowym znaczeniu. Zniszczenia przyrody mogą wystąpić na skutek obniżenia się poziomu dna (i zatapiania), które według niektórych geologów nastąpi na tym obszarze. 

a) Rozważ poniższe kryteria i zdecyduj, czy są one odpowiednie, aby oprzeć na nich decyzję dotyczącą wydobycia: 

  • Stopień wpływu na środowisko przyrodnicze. 
  • Zmiany w obszarze zamieszkanym przez małże. 
  • Całkowite obniżenie się terenu. 
  • Kwota pieniędzy zarobiona na projekcie, porównana do całkowitych dochodów państwa. 
b) Podaj samodzielnie pięć innych kryteriów. 
 
 


 
Ćwiczenie 6

W odniesieniu do problemów, które opisałeś w poprzednim rozdziale (Analiza problemu), podaj dla każdego problemu 10 kryteriów, według których oceniane będą alternatywne rozwiązania. 

[wyślij do opiekuna

 

BackForward