Moduł Analiza strategiczna


Ocena rozwiązań

Rodzaje efektów

Efekt może być opisany jako zmiana istniejącej sytuacji, wynikająca z działania. Efekty rozwiązań są określane przez przyjęcie różnicy pomiędzy realizacją danego rozwiązania a sytuacją odniesienia. Zwykle jako punkt odniesienia przyjmowana jest sytuacja zerowa. Efekty mogą być podzielone na następujące grupy:
 • efekty zamierzone i uboczne
 • efekty bezpośrednie i pośrednie.
 • Przewidywanie efektów

  Doświadczenie odgrywa ważną rolę w przewidywaniu efektów. W oparciu o doświadczenie możliwe jest określenie relacji pomiędzy efektami. Przy przewidywaniu efektów poszczególnych rozwiązań konieczne jest, aby te relacje były wyraźne i aby można było wskazać, w jakim stopniu określona zmian w jednych efektach wpływa na inne. Może to być dokonane w sposób ilościowy lub jakościowy. (czytaj dalej

  Alternatywne koszty rozwiązań

  Aby wdrożyć rozwiązanie, potrzebne są: siła robocza, pieniądze i zasoby naturalne. Mogłyby one być również wykorzystane do innych działań. Innymi słowy, inna działalność może nie zostać (częściowo) zrealizowana, aby możliwa była realizacja rozważanego projektu. W istocie, korzyści wynikające z takich innych rodzajów działalności powinny być uwzględnione w ocenie kosztów bieżącego projektu. Są to tak zwane koszty alternatywne. (czytaj dalej

  Metody pieniężne

  Metody pieniężne mają na celu zapewnienie ilościowego podsumowania wszystkich pozytywnych i negatywnych efektów poszczególnych rozwiązań. Te efekty są wyrażone, na tyle, na ile to możliwe, w kategoriach pieniężnych: kosztów i korzyści. W projektach Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi takie metody pieniężne służą do wskazania efektów społeczno-ekonomicznych: obejmują one pozytywne i negatywne efekty dla tych, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w projekt. Zatem alternatywne rozwiązania są szeregowane na podstawie ich społeczno-ekonomicznej dochodowości. Powszechnie stosowanymi kryteriami selekcyjnymi i decyzyjnymi w metodach pieniężnych są: stosunek korzyści do kosztów (B/C – ang. Benefit/Cost), oraz wewnętrzna stopa zwrotu (IRR – ang. Internal Rate of Return). (czytaj dalej
  Ćwiczenie 9 

  Czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe? 
   
  Prawdziwe Nieprawdziwe
  Aby zapobiec erozji wydm, plaża jest sztucznie zasilana. Plaża staje się szersza i przyciąga więcej turystów; jest to efekt uboczny.
  Przy badaniu środków ochrony wybrzeża, stosowanie sztucznego zasilania plaży jest jednym z rozwiązań. Możliwe jest wykorzystanie piasku wydobywanego z toru wodnego położonego w pobliżu. Koszty wydobycia piasku nie muszą być brane pod uwagę w analizie, ponieważ są to koszty zatopione. 
  Rząd planuje wykorzystać obszar wydmowy do budowy zakładu oczyszczania wody. Obszar ten może być też wykorzystany na cele rekreacyjne, ale nie istnieje tam droga dojazdowa. Ziemia w tym rejonie jest własnością publiczną, zatem całkowite koszty budowy wyniosą 100 000 dolarów konieczne na wybudowanie zakładu i podłączenia go do istniejącej sieci wodociągowej. 


   
   
  Ćwiczenie 10

  Poprzednio opisałeś pięć problemów i podałeś dziesięć kryteriów i trzy rozwiązania dla każdego problemu. Teraz wybierz jeden lub dwa problemy. Opisz efekty każdego z rozwiązań w odniesieniu do wybranych przez Ciebie wcześniej kryteriów. Zastosuj podejście ilościowe, na ile to możliwe. W zależności od posiadanego przez Ciebie czasu, możesz albo podać przybliżone wartości, wykorzystać modele lub zasięgnąć opinii ekspertów. Poświęć około jednej strony (A4) na każde z rozwiązań. 

  [wyślij do opiekuna

   

  BackForward