1. Inicjator projektu

Pesisir Tropicana jest fikcyjnym regionem w fikcyjnym kraju rozwijającym się. Zatem poprawa struktury gospodarczej ma najwyższy priorytet. Zatem inicjator projektu jest odpowiedzialny za strukturę ekonomiczną regionu Pesisir Tropicana.

Zwykle należy to do odpowiedzialności władz publicznych na różnych poziomach: gminy, regionu, państwa.
Jak wskazano na początku ćwiczenia, dostępny jest kredyt z Banku Światowego na poprawę sytuacji gospodarczej. Zatem także Bank Światowy (lub jego przedstawiciel) może być inicjatorem projektu. Innymi słowy możliwy jest szeroki krąg inicjatorów projektu (w różnych kombinacjach).

Dla celów tego ćwiczenia zakładamy, że kombinacja "Władz Regionalnych" ma za zadanie poprawę struktury ekonomicznej w regionie.


[Pytania do fazy 1]2. Aspekty

Istotne są między innymi następujące aspekty:


[Pytania do fazy 1]3. Przyszły rozwój

Możliwości przyszłego rozwoju są – między innymi – następujące:

 1. Rozwój miejski. Liczba ludności będzie wzrastać. Ludzie ci muszą otrzymać odpowiednie warunki mieszkalne i sanitarne w nowych obszarach miejskich, które mogą być ulokowane albo w ramach istniejącego obszaru miejskiego lub w nowym obszarze mieszkaniowym wzdłuż plaży.
 2. Nowy port. Jest to warunek ekspansji przemysłowej: zwiększenie eksportu kasyterytu (rudy cyny) z kopalń cyny wzdłuż Kali Migraine (obecnie ruda jest eksportowana poprzez niewielki port handlowy w Portharbor). Stworzy to wiele miejsc pracy i szans, ale również będzie miało negatywny wpływ na środowisko.
 3. Ekspansja przemysłowa, która odnosi się zwłaszcza do rozszerzenia wydobycia cyny. Stworzonych zostanie wiele miejsc pracy, ale jednocześnie znacząco zwiększy się emisja zanieczyszczeń (metale ciężkie). Aby to ograniczyć, konieczne jest stworzenie zakładów oczyszczania odpadów z przetwarzania rudy.
 4. Obiekty turystyczne, stymulujące regionalną gospodarkę i zwiększające dochody z wymiany walut. Konieczne jest zapewnienie zasilania w energię i wodę, ale również budowa nowych hoteli. Możliwości istnieją w pobliżu Cape Rock i Hilly Villy. Jednak spowoduje to również pewne zanieczyszczenia.
 5. Rozwój hydroponiki w celu poprawy lokalnego zatrudnienia oraz produkcji żywności. Hydroponika będzie dawać wysoki wynik finansowy, ale stworzy jedynie ograniczoną ilość miejsc pracy.
 6. Rozwój rolnictwa, poprzez:
 7.         Intensywna gospodarka rolna będzie również prowadzić do zwiększenia zanieczyszczeń.

 8. Utworzenie narodowego rezerwatu morskiego w Zatoce Teluk, w celu ochrony raf koralowych przed negatywnymi skutkami zwiększenia aktywności gospodarczej (rozwoju przemysłowego, rolniczego, hydroponicznego oraz miejskiego), oraz dla promocji turystyki ekologicznej. Jednak będzie to wymagało ograniczenia wzrostu wszystkich pozostałych rodzajów działalności do określonego poziomu.
 9. Oczyszczalnie ścieków, mające na celu ograniczenie zanieczyszczeń (E-coli, metale ciężkie) w Zatoce Teluk (kontrola fosfatów jest trudna, ponieważ pochodzą one z rozproszonych źródeł rolniczych).
 10. Kontrola powodziowa, na przykład rozbudowa wałów.
 11. Wyższe pensje dla pracowników administracji lokalnej w celu walki z korupcją.
 12. Więcej policji w celu zmniejszenia przestępczości.

[Pytania do fazy 1]4. Granice fizyczne

W tym ćwiczeniu można bezpośrednio przyjąć obszar Pesisir Tropicana zgodnie z oznaczeniem na mapie.


[Pytania do fazy 1]5. Dyscypliny

Poniższe dyscypliny są istotne dla analizy:


[Pytania do fazy 1]6. Potencjalne zaangażowane podmioty

Potencjalnie zaangażowane podmioty to przedstawiciele tych, którzy są zainteresowani proponowanymi kierunkami rozwoju. Zasadniczo, grupy interesów pochodzą z następujących obszarów:

Dla celów niniejszego ćwiczenia zidentyfikowaliśmy następujące podmioty:

[Pytania do fazy 1]7. Decydenci

Inicjator projektu powinien wskazać, kto ma podjąć decyzję:

W niniejszym ćwiczeniu zakładamy, że to zaangażowane podmioty podejmą decyzję w oparciu o informacje, które Ty dostarczysz jako analityk.
The project initiator should indicate who should make the decision:


[Pytania do fazy 1]8. Wskaźniki

Możliwe do wykorzystania wskaźniki (jednostki podane w nawiasach) są następujące:

W rzeczywistości przed zdefiniowaniem wskaźników (i sytuacji zerowej) należy mieć ogólny pogląd na sytuację pożądaną, np. czy głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia, czy też aspekty ekologiczne.

Dla potrzeb niniejszego ćwiczenia ograniczamy możliwości inwestycyjne do następujących sektorów:

Wymagane wskaźniki są następujące (jednostki podano w nawiasach):

[Pytania do fazy 1]9. Sytuacja zerowa
 
Sektor Wartość ekonomiczna  rocznie (mln WL) Liczba miejsc pracy Uwagi
Wydobycie cyny 100 15,000 Brak przetwarzania rudy na miejscu
Rolnictwo 55 60,000
Rybołówstwo 30 30,000 6000 łodzi
Hydroponika - -
Turystyka 15 7,500
Inne 100 56,000

[Pytania do fazy 1]10. Sytuacja pożądana

Na tym etapie pożądana sytuacja w Pesisir Tropicana może być opisana jedynie w kategoriach przybliżonych. Niewątpliwie ogólnym celem potencjalnej inwestycji o wartości 800 mln WL jest poprawa sytuacji społeczno-ekonomicznej i ekologicznej:


[Pytania do fazy 1] [Pytania do fazy 2]