12. Rozwiązanie zerowe dla Pesisir Tropicana

Przy formułowaniu rozwiązania zerowego należy zdecydować, czy powinno ono obejmować rozwój autonomiczny, czy nie. Jeżeli nie, to rozwiązanie zerowe będzie takie samo, jak sytuacja istniejąca.

W niniejszym ćwiczeniu zdecydowaliśmy się zawrzeć rozwój autonomiczny regionu Pesisir Tropicana w następujący sposób:
 
Sektor Naturalna stopa wzrostu (%)
Wydobycie cyny 1.0
Rolnictwo 1.5
Rybołówstwo 2.0
Hydroponika 0.0
Turystyka 1.0


[Pytania do fazy 3]13. Scenarios

Scenariusze odzwierciedlają wpływy egzogeniczne (zewnętrzne). Dla Pesisir Tropicana scenariusze mogą być oparte na założeniach dotyczących:

Dla celów niniejszego ćwiczenia zakładamy scenariusz oparty na wzroście liczby ludności i cen cyny jak następuje:
  1. Przyrost liczby ludności = 3.5%
  2. Roczny wzrost cen cyny = 1.0%

[Pytania do fazy 3]14. Potencjalne inwestycje

Potencjalne inwestycje mogą mieć miejsce w następujących sektorach:


[Pytania do fazy 3]15. Boundary conditions

Wdrożenie wszystkich potencjalnych inwestycji, w taki sposób, aby potencjał każdej opcji został w pełni wykorzystany, ponieważ (między innymi):

Dodatkowo, próby wdrożenia wszystkich tych opcji mogą również prowadzić do konfliktów w planowaniu i zarządzaniu zasobami. Na przykład, czy jest wystarczająca ilość ziemi na wybrzeżu dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego, hoteli turystycznych i hydroponiki? W jaki sposób budowa nowego portu i zwiększona żegluga mogłyby wpływać na istniejące
łowiska i warunki w rezerwacie narodowym? Jeżeli wzrost działalności przemysłowej spowoduje poważne zanieczyszczenia wody, to jaki będzie to miało wpływ na rolnictwo, łowiska, środowisko i działalność rekreacyjną? Jakie środki powinny zostać podjęte w celu zapobieżenia lub redukcji tych konfliktów, i w jaki sposób można uzyskać optymalną równowagę?

W niniejszym ćwiczeniu uznaliśmy, że warunki graniczne wynikają z celów, jak na przykład:

Można następnie zdefiniować następujące alternatywne rozwiązania:
  1. Inwestycje w przemysł wydobywczy i turystykę, w celu stworzenia dobrego rynku pracy + inwestycje w rolnictwo i rybołówstwo. W celu obniżenia negatywnych efektów zanieczyszczeń spowodowanych przez przemysł wydobywczy (metale ciężkie) oraz turystykę i rybołówstwo (E-coli), prowadzone będą również inwestycje w oczyszczalnie ścieków i odpadów po przetwarzaniu rudy;
  2. Inwestycje w rybołówstwo, rolnictwo i hydroponikę + oczyszczalnie ścieków.

[Pytania do fazy 3] [Pytania do fazy 4]