Przyszły rozwój może odbywać się w kilku wariantach. Istnieje silne zapotrzebowanie na rozwój miejski, który może być realizowany albo w istniej±cym obszarze miejskim, albo w nowym rejonie mieszkaniowym położonym wzdłuż plaży, jak przedstawiono na mapie. Budowa nowego portu dla potrzeb eksportu kasyterytu (rudy cyny) z kopalń cyny położonych wzdłuż rzeki Kali Migraine jest kolejn± opcj± (obecnie ruda cyny jest eksportowana przez niewielki port handlowy w Portharbor). Trzecią opcj± jest rozwój turystyki, służ±cy stymulacji gospodarki regionalnej i rozwojowi dochodów z wymiany walutowej. Możliwa jest poprawa lokalnego zatrudnienia i produkcji żywno¶ci poprzez rozwój hydroponiki. Kolejn± opcj± jest rozwój rolnictwa poprzez odzyskiwanie ziemi (tworzenie polderów) oraz wprowadzenie dwukrotnych zbiorów, pod warunkiem ulepszenia systemu nawadniaj±cego i możliwo¶ci wykorzystywania wody z zapory na Rio Pusing wył±cznie do nawadniania. Wreszcie można rozważać utworzenie narodowego rezerwatu morskiego na wschód od przylądka Cape Rock. Celem takiego rezerwatu byłaby ochrona raf koralowych przed negatywnymi skutkami wzmożonej działalno¶ci gospodarczej (rozwoju przemysłowego, rolnego, miejskiego oraz intensywnej turystyki).


Obszar miejski: Rozwój budownictwa mieszkaniowego

Istnieje istotne zainteresowanie nowymi dzielnicami mieszkaniowymi. Koszty inwestycyjne zwi±zane z tak± budow± wynosiłyby 9.2 mln WL na 1000 mieszkańców. 

image41.gif (19419 bytes)

Nowy port przeładunkowy rudy cyny

Oczekuje się, że produkcja kasyterytu może być zwiększona do 2 milionów ton rocznie, a dla takiej warto¶ci istniej±cy port i jego obiekty w Portharbor będ± zbyt ograniczone. W zwi±zku z tym przewidywana jest budowa nowego portu na wschód od istniej±cego. W nowym porcie odbywać się będzie przeładunek i wysyłka kasyterytu na zagraniczne rynki. Będzie to relatywnie niewielki port z pojedynczym terminalem przeładunkowym. Ruda będzie transportowana do portu barkami, w związku z czym konieczna będzie regulacja rzeki Kali Migraine. Port i obiekty towarzysz±ce będ± generować dochody walutowe, ponieważ będzie on wykorzystywany głównie przez statki zagraniczne. Wielko¶ć dochodów walutowych generowanych przez taki port będzie znacz±ca. Jednakże nowy port i zwiększona liczba statków będ± także powodować zwiększenie ilo¶ci ¶cieków. Budowa portu przeładunkowego rudy będzie wymagać inwestycji rzędu co najmniej 100 mln WL. Mniejsze inwestycje s± uznawane za nieużyteczne. Spółka Wydobycia Rudy (Cassiterite Dredging Company) ma także plany budowy zakładu przetwarzania rudy. Zakład ten wymagałby inwestycji rzędu 150 - 300 mln WL, które byłyby sfinansowane w cało¶ci przez spółkę w ramach jej planu inwestycyjnego. Jednak jest to możliwe tylko pod warunkiem, że będzie istnieć stałe zasilanie energią elektryczną z zapory na rzecze Pusing.


Turystyka: hotele

Nie istniej± warunki dla znaczącej ekspansji w sektorze turystycznym, ponieważ istniej±ce hotele w Portharbor są nieodpowiednie dla jakiegokolwiek potencjalnego rynku turystycznego. Rozwój nowych miejscowo¶ci turystycznych jest możliwy poza obszarem miejskim. Możliwe lokalizacje to Sandy Point, plaża pomiędzy Portharbor a Cape Rock (szeroka piaszczysta plaża) oraz obszar bezpo¶rednio na północ od Hillyvilly. Oczekuje się, że proponowany rozwój turystyczny przyciągnie wielu zagranicznych turystów, a zatem zagraniczną walutę.


Hydroponika

Nie ma szansy na dalszy rozwój tradycyjnego rybołówstwa, ponieważ oczekiwany popyt lokalny wzro¶nie jedynie w niewielkim stopniu. Niedawno rozpoczęta działalno¶ć hydroponiczna daje obiecujące wyniki, a potencjał jest daleki od wykorzystania. Szacunkowe koszty inwestycyjne wynoszą 40 mln WL/km2. Potencjalny poziom produkcji hydroponicznej wynosi 1.2 km/m2, a odpowiadająca mu warto¶ć ekonomiczna to 15 tys. WL/tonę. Produkcja ze stawów hydroponicznych może być przeznaczona na rynek lokalny lub na eksport do dalszego przetwarzania. Ponieważ hydroponika może być uznana za rodzaj rozwoju przemysłowego, istnieje relatywnie wysoka stopa zwrotu z inwestycji, ale ilo¶ć tworzonych miejsc pracy będzie ograniczona. 


Rolnictwo

Na obszarach w Zatoce Teluk i wokół niej prowadzona jest niewielka działalno¶ć rolnicza. Jednak produkcja rolna w Zatoce może znacząco wzrosnąć po dokonaniu pewnych inwestycji. Nowa zapora daje możliwo¶ci dwukrotnych zbiorów, ale wymagane jest również ulepszenie systemu nawadniającego. Jeżeli nie zostanie stworzony polder, to istniejący obszar rolniczy na zachód od Kali Migraine może być użyĽniony przez intensywne nawadnianie. Będzie to kosztować około 60 mln WL. Oczywi¶cie jest to możliwe tylko pod warunkiem, że dostępna jest wystarczaj±ca ilo¶ć wody, w momencie, kiedy jest to potrzebne dla ryżu. Oznacza to w istocie, że woda w zbiorniku na Rio Pusing musi być przechowywana w miesi±cach od kwietnia do czerwca, i powinna być wykorzystywana głównie na przełomie marca i kwietnia oraz w paĽdzierniku.

Wymagane inwestycje dadzą stosunkowo niewielką stopę zwrotu w kategoriach dochodu, ale pozwolą na utworzenie wielu miejsc pracy w sektorze wiejskim.


Narodowy rezerwat morski

W celu ochrony raf koralowych i innych morskich form życia w regionie, oraz w celu zapewnienia atrakcji dla lokalnych i zagranicznych turystów, proponuje się, aby obszar bezpo¶rednio poza Zatoką Teluk, na wschód od Cape Rock, otrzymał status Narodowego Rezerwatu Morskiego. Stworzenie takiego rezerwatu będzie wymagać przestrzegania surowszych norm czysto¶ci wody w tym miejscu.