Pesisir Tropicana znajduje się w strefie tropikalnej. Region obejmuje około 3 200 km2 i ma 600 000 mieszkańców. Region można podzielić na dwa obszary:
img.gif (10075 bytes)

Region posiada możliwości rozwoju energetyki wodnej, produkcji drewna, przemysłu wydobywczego, turystyki, kultury wodnej oraz intensyfikacji rolnictwa. Aktualnie żadne z tych zasobów nie są wykorzystywane, poza wydobyciem cyny i produkcją drewna na niewielką skalę.

Czynnikiem ograniczającym jest brak dobrej infrastruktury transportowej w regionie. W porze deszczowej większość dróg jest zalana albo nieprzejezdna z innych powodów. Transport rzeczny ma znaczenie lokalne, ale ze względu na meandrowanie rzeki i występowanie bystrzy i piaszczystych ławic żegluga jest możliwa tylko w regionie delty i w dolnym biegu rzeki.

Tradycyjne wykorzystanie ziemi w przeważającej części regionu to rolnictwo na niewielką skalę oraz rybołówstwo. Ze względu na wzrost znaczenia turystyki możliwe byłoby uzyskanie korzyści ekonomicznych przez stworzenie obszarów chronionych. Szczególnie region przybrzeżny oferuje możliwości rozwoju w postaci plaż oraz raf i wysp koralowych. W regionie tym występują pewne gatunki roślin i zwierząt, które są rzadkie lub nieobecne w innych częściach kraju. Co więcej, niektóre z podmokłych terenów na wybrzeżu i w głębi lądu są ważne dla ptaków wędrownych.

Dotychczas rozwój w regionie polegał głównie na wykorzystaniu lasów namorzynowych dla pozyskiwania drewna konstrukcyjnego i opałowego. Lokalnie rozpoczęła się produkcja krewetek, która obecnie dynamicznie się rozwija.

Lepsze nawadnianie mogłoby częściowo rozwiązać problem zapotrzebowania na większą ilość ziemi uprawnej, zarówno pod produkcję upraw do bezpośredniej sprzedaży, jak i pod produkcję żywności. Zapotrzebowanie na energię na skalę krajową rośnie, a potencjał regionu w zakresie energetyki wodnej jest znaczący. Mógłby on być również kluczowym czynnikiem dla eksploatacji złóż minerałów w tym regionie. Istniejące lasy mogłyby być wykorzystywane zarówno do pozyskiwania drewna konstrukcyjnego, jak i do produkcji papierniczej. Jednak ze względu na topografię, klimat i typy gleb na tym obszarze, występuje znaczące ryzyko erozji

W porze suchej wody gruntowe są wykorzystywane jako źródło wody pitnej.

Istnieje duży kompleks miejski, Portharbor, z portem i obiektami przemysłowymi, z dobrze rozwiniętym sektorem usług. Tradycyjne rybołówstwo jest prowadzone głównie na wodach przybrzeżnych. W głębi lądu prowadzone są różne rodzaje pierwotnej działalności wytwórczej, obejmujące rolnictwo i wydobycie. Poziomy płacowe, istniejąca kontrola zanieczyszczeń i technologie produkcji są porównywalne z wieloma krajami na obszarach tropikalnych.

W obecnej chwili budowana jest tama na rzecze Pusing; tama ta zapewni energię i wodę dla tego regionu.