Do zatoki Teluk w pobliżu Portharbor wpadają dwie rzeki: Kali Migraine oraz Rio Pusing. Kali Migraine niesie ścieki rolne (głównie składniki pokarmowe i fosfaty z nawozów) z pól ryżowych znajdujących się w górnym biegu rzeki. Mieści się tam również kopalnia cyny, która jest ważnym zakładem przemysłowym w regionie. Ruda cyny (kasyteryt) jest wydobywana z równiny zalewowej rzeki. Odpady po przetwarzaniu rudy są również spłukiwane do rzeki Kali Migraine. Rio Pusing zawiera mniejszą ilość zanieczyszczeń.

Miasto Portharbor jest położone wzdłuż Zatoki Teluk, i obejmuje zakłady przemysłowe i obiekty portowe. Oleje ze statków, ścieki komunalne z gminnej oczyszczalni ścieków oraz ścieki przemysłowe wpływają tu do zatoki. Tuż za cyplem Sandy Point prowadzone jest tradycyjne rybołówstwo. Po wschodniej stronie Zatoki Teluk leży 9-kilometrowy odcinek niezagospodarowanej linii brzegowej, a za nim lekko osłonięta zatoka ze znaczącymi rafami koralowymi. Czysta woda i rafy koralowe w regionie Pesisir Tropicana są idealne do kąpieli i nurkowania.

Obszar wokół Lilly Town jest wykorzystywany głównie rolniczo. Na wyspie polderowej położonej na północ od Lilly Town prowadzona jest intensywna produkcja ryżu. Wyspa naprzeciwko Portharbor jest wykorzystywana głównie do wypasu bydła; grunt jest tam raczej torfiasty. Prawy brzeg rzeki Kali Migraine jest zurbanizowany. Na obszarach nieosadowych znajduje się wiele rozrzuconych budynków, niewielkich zakładów przemysłowych itp. Obszar bezpośrednio na wschód od Portharbor jest wykorzystywany głównie pod ogrodnictwo.

map of Pesisir area


Charakterystyka fizyczna

Typowa amplituda pływów jest rzędu 2.0 m. Prądy pływowe w kanałach Zatoki Teluk mają prędkości do 1.7 m/s. Średni przepływ w rzece Kali Migraine wynosi 1000 m3/s, a w Rio Pusing – 100 m3/s. Średni roczny opad wynosi 2800 mm. T

Ze względu na wysoki przepływ rzeczny zachodnia strona ujścia ma bardzo niski poziom zasolenia. W istocie słone wody nie wpływają do rzek, lecz pozostają w basenie Zatoki Teluk. Tylko w porze suchej można zaobserwować pewien wzrost zasolenia w dolnych 5 km rzek, co powoduje pewne problemy z ujęciami wody do nawadniania, położonych w dolnych odcinkach rzek.

Woda rzeki Kali Migraine jest rzadko wykorzystywana do nawadniania pól ryżowych wokół Lilly Town, ze względu na wysoką zawartość osadów stałych spowodowanych działalnością wydobywczą. Zatem prawie cała woda używana do nawadniania pochodzi z Rio Pusing.
 
 
Obszar zlewni Rio Pusing jest raczej niewielki, rzędu 1600 km2. Opady na tym obszarze są przedstawione na wykresie obok. Wynikiem jest krzywa przepływu Rio Pusing ze średnim przepływem wynoszącym 95 m3/s w tygodniach od 1 do 19, przepływem 14 m3/s w tygodniach 20 – 37, i 80 m3/s w tygodniach 38 – 52m3/s. Średni przepływ wynosi 63 m3/s. Tuż poza obszarem przedstawionym na mapie tego obszaru budowana jest zapora wodna; zapora ta ma różnicę poziomów wynoszącą około 30 metrów. Moc zainstalowanych turbin wynosi 25 000 kW; jednak zakłada się, że elektrownia wodna nie będzie pracować z pełną mocą. Zakłada się średnią moc wyjściową wynoszącą 15 000 kW. 

 

image1.gif (11207 bytes)

Przez 50% czasu w roku wieją wiatry z kierunków południowych, wiatry południowe nigdy nie są silne. Przez 30% roku wiatry wieją z północnego zachodu, powodując falę o wysokości około 1 m. Przez 10% roku (35 dni) wiatry wieją z kierunków północnych, powodując falę o wysokości około 3 m. Jednak zdarza się to tylko w trzech miesiącach pory sztormowej. Oczekiwane prędkości wiatru, według liczby wystąpień na rok, jako funkcja kierunku, są podane w tabeli 1.
 

Tabela 1 Oczekiwane prędkości wiatru
 
Kierunek 15 m/s 20 m/s 
W
NW
N
NE
E
0.03
0.04
0.07
0.06
0.02
0.0006
0.0015
0.009
0.005
0.002

Czasami tropikalne sztormy mogą powodować silne wiatry z kierunków wschodnich i północno-wschodnich. Częstotliwość tych sztormów jest względnie niska, ale większość ludzi pamięta katastrofalny sztorm sprzed 15 lat, kiedy morze zalało większość część obszarów miejskich.

Morze na północ od Pesisir Tropicana może być uznane za relatywnie płytkie, ze średnimi głębokościami wynoszącymi 10-20 metrów w odległości do 50 km od brzegu. W tej odległości znajduje się skraj szelfu kontynentalnego, i dno opada na głębokość 100 m. Następna linia brzegowa jest w odległości 700 km.


Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza jest prowadzona w następujących branżach, a jej wielkość jest wyrażona w lokalnej walucie (WL):
 
Wydobycie cyny

Działalność wydobywcza cyny jest zlokalizowana na terenach zalewowych rzeki Kali Migraine. Wydobywana ruda jest transportowana drogą lądową do portu handlowego Portharbor. Roczna produkcja wynosi 1 milion ton, co odpowiada 100 mln WL. Branża ta zatrudnia 15 000 ludzi w regionie. Aktualnie nie odbywa się przetwarzanie rudy (kasyterytu) na miejscu w kopalni. 

hopper2.gif (25858 bytes)
Rolnictwo

Rolnictwo skupia się głównie w zlewni Rio Pusing. Działalność rolnicza obejmuje uprawę ryżu i hodowlę zwierząt, głównie dla potrzeb lokalnej konsumpcji. Wartość tej branży wynosi 55 mln WL. Możliwości zwiększenia obszaru upraw są bardzo ograniczone. Ścieki rolne spływają do rzeki Pusing, która wpada do Zatoki Teluk. 

Woda Rio Pusing jest używana do nawadniania w obszarze na północ od Lilly Town. Obszar ten wynosi 512 km2, ale tylko 90% stanowią rzeczywiście nawadniane pola ryżowe (450 km2). Obecnie odbywa się jeden zbiór rocznie, ale po ukończeniu budowy zapory możliwe będzie wprowadzenie dwukrotnych zbiorów. 

image03.gif (29399 bytes)
Zapotrzebowanie obszaru na wodę jest określane przy użyciu metody opracowanej przez Thoradeniya (1995). Na wykresie obok przedstawione jest tygodniowe zapotrzebowanie na wodę jako funkcja czasu. Podane są okresy, w których potrzebna jest dana wartość. Całkowite roczne zapotrzebowanie na wodę wynosi 949 mm, co odpowiada wymaganemu średniemu przepływowi wynoszącemu 14 m3/s. ricedmnd.gif (3666 bytes)
Rybołówstwo

Rybołówstwo w regionie Pesisir Tropicana jest przeważnie tradycyjne, i jest prowadzone na ograniczoną skalę wokół niewielkich raf, wysp i ław koralowych, które są rozrzucone u wejścia do Zatoli Teluk. Niektórzy z rybaków wykorzystują dynamit, co jest oficjalnie zabronione. Jednak dzieje się tak ze względu na słabość aparatu sprawiedliwości i organów ścigania. W samej Zatoce Teluk rybołówstwo nie jest prowadzone. Obecna roczna produkcja sektora rybołówstwa wynosi 10 000 ton ryb, co odpowiada 30 milionom WL. Całość produkcji jest konsumowana lokalnie. W rybołówstwie pracuje około 30 tysięcy ludzi, którzy wykorzystują 6000 łodzi. Aktualnie hydroponika jest praktykowana na bardzo ograniczoną skalę i nie posiada znaczącej wartości ekonomicznej. 

fish.gif (26593 bytes)

Turystyka

W Portharbor znajduje się pewna liczba hoteli, z których korzystają głównie ludzie biznesu i pewna liczba lokalnych turystów. Ich wkład w gospodarkę regionu odpowiada 15 milionom WL. Odpady i ścieki produkowane w tych hotelach są uznawane za część odpadów i ścieków komunalnych i nie mogą być od nich odróżnione.

Inne branże

Pozostałe branże są – mówiąc w kategoriach ekonomicznych – raczej niewielkie w porównaniu do sektorów wymienionych poniżej. Dotyczy to budownictwa, ogólnego przemysłu, handlu detalicznego, usług, itp. Całkowita liczba miejsc pracy, jak również dochody i zanieczyszczenia generowane przez te pozostałe sektory, wynoszą około 50% sumy działalności w wyszczególnionych branżach (rolnictwie, kopalnictwie, rybołówstwie i turystyce).

Obszar miejski

Aktywność w obszarze miejskim nie ogranicza się do jednej branży, lecz rozkłada się na niektóre z wyżej wymienionych sektorów. Jednak opcje rozwoju są pod silnym wpływem sytuacji w mieście. Z całkowitej liczby 600 tysięcy ludzi mieszkających w regionie Pesisir Tropicana, około 300 tysięcy żyje w Portharbor, które obejmuje obszar zaledwie 20 km2. W niedawnej przeszłości miał miejsce silny napływ ludności wiejskiej do Portharbor, który spowodował nieuregulowaną zabudowę na peryferiach miasta, zwłaszcza na równinie zalewowej rzeki Kali Migraine oraz w części obszaru nadbrzeżnego.

Dostępność wykwalifikowanej siły roboczej jest szacowana na 40% przewidywanej stopy przyrostu naturalnego.

Wody burzowe oraz 60% ścieków komunalnych spływają przez sieć ścieków i kanałów do oczyszczalni ścieków, gdzie są oczyszczane przed spuszczeniem do Zatoki Teluk. Pozostałych 40% spływa bezpośrednio do Zatoki.