Moduł Analiza strategiczna

Identyfikacja rozwiązań

Rozwiązanie można zdefiniować jako projekt lub zestaw działań strategicznych, przy pomocy których luka pomiędzy sytuacją pożądaną a sytuacją zerową może zostać (w pełni lub częściowo) zamknięta. Innymi słowy jest to kombinacja środków, które w sposób wystarczający rozwiązują wcześniej zdefiniowany problem.

Można zidentyfikować dwa mniejsze kroki w ramach identyfikacji rozwiązań: generowanie i wstępna selekcja. Dodatkowo rozwiązania są ograniczane zbiorem warunków granicznych

Generowanie rozwiązań

Ogólnie mówiąc, generowanie rozwiązań nie jest procesem kontrolowanym. Możliwe rozwiązania pojawiają się już w czasie analizy problemu. Może się nawet tak zdarzyć, że propozycja konkretnego rozwiązania stanie się początkiem analizy strategicznej.

W większości przypadków to inicjator analizy strategicznej będzie proponował możliwe rozwiązania. Dodatkowo rozwiązania mogą być proponowane przez jednostki lub grupy, które nie są bezpośrednio zaangażowane w badania (np. przez grupy nacisku). Inicjator może również żądać, aby określone rozwiązania nie były ujęte w studium.

W niektórych badaniach zarówno liczba, jak i treść możliwych rozwiązań może być określona z wyprzedzeniem. W tych przypadkach konieczna jest wiedza o podłożu tych decyzji (np. limit czasu: konieczna jest szybko podjęta decyzja). Może się również zdarzyć, że inicjator studium chce zapobiec sytuacji, w której włączenie nowych możliwych rozwiązań doprowadzi do sytuacji, w której "jego" rozwiązanie będzie zagrożone. Dalsza analiza rozwiązań proponowanych przez inicjatora studium może ujawnić nierozerwalne warunki graniczne dla studium (np. ograniczenia finansowe).

W innych przypadkach analityk ma swobodę w samodzielnym określeniu zarówno liczby, jak i treści możliwych rozwiązań w ramach danych ograniczeń.

Zobacz listę zawierającą punkty godne uwagi przy generowaniu rozwiązań.

Wstępny wybór rozwiązań

Bardzo możliwe jest, że w tej fazie studium projektu istnieje duża liczba potencjalnych rozwiązań, czy nawet zbyt duża ich liczba. Niepraktycznym i bardzo kosztownym byłoby opracowywanie wszystkich tych możliwości w sposób wystarczająco szczegółowy, aby jest przedstawić i włączyć do ostatecznego procesu decyzyjnego. Kolejnym powodem do ograniczenia liczby alternatywnych rozwiązań może być metoda oceny, która ma być stosowana, jako że niektóre metody pozwalają na ocenę jedynie ograniczonej liczby rozwiązań.

W takich przypadkach konieczne jest dokonanie wstępnego wyboru rozwiązań. Duża liczba alternatywnych rozwiązań jest redukowana do niewielkiej liczby najbardziej obiecujących rozwiązań. Pierwsza taka redukcja może być uzyskana przez grupowanie: alternatywne rozwiązania posiadające określony stopień podobieństwa są grupowane i uznawane za jedno rozwiązanie. Na późniejszym etapie takie grupy mogą być rozbite na warianty, których wykonalność może być analizowana głębiej.

Możliwe, że przy selekcji wstępnej konieczne jest przygotowanie globalnego spisu możliwych efektów.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ćwiczenie 7

Czy poniższe stwierdzenia są słuszne?
 
Wybór rozwiązania zerowego oznacza z definicji, że nie będzie istnieć strategia.
Opisanie "scenariusza" i "możliwego rozwiązania" to identyczne zadania.
Przy tworzeniu możliwych rozwiązań kryteria wykonalności, stabilności i elastyczności pojawiają się od razu w celu oceny, czy dane rozwiązanie jest realistyczne, czy też nie. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ćwiczenie 8

Wykorzystaj problemy, które opisałeś wcześniej. Opisz trzy alternatywne rozwiązania dla każdego problemu. Użyj około 200 słów na każde z rozwiązań.

[wyślij do opiekuna

 

BackForward