Warunki graniczne

Praktyka dowodzi, że generowanie możliwych rozwiązań jest w znacznym stopniu ograniczone warunkami granicznymi. Możliwe jest zidentyfikowanie różnych kategorii warunków granicznych, które mogą wynikać z:
  1. wcześniej zdefiniowanych celów. Możliwe rozwiązania mogą być niezgodne z już wdrażanymi strategiami i projektami, lub z określonymi ograniczeniami czasowymi. Rozwiązania, które implikują drastyczną zmianę strategii mogą prowadzić do redukcji efektów wcześniejszych działań lub do nieakceptowalnych kosztów;
  2. polityki wyższych organów administracji. Dotyczy to szczególnie ograniczenia wolności działania niższych poziomów administracji (gmin, zarządów wód, prowincji) przez administrację centralną;
  3. organizacji na tym samym poziomie. Odnosi się to do obszaru styku różnych gmin lub różnych krajów. Trudno osiągnięte kompromisy mogą w tym przypadku prowadzić do zawężenia warunków granicznych;
  4. środowiska politycznego i społeczno-ekonomicznego. Oczekiwana wykonalność polityczna może kształtować ważny warunek graniczny. Polityk chce być ponownie wybrany i dlatego będzie podejmować decyzje popularne wśród swoich wyborców;
  5. dostępnych środków. Jest to najczęściej występująca grupa warunków granicznych. Nie dotyczy to wyłącznie finansów, ale także dostępności (wyspecjalizowanego) personelu, zasobów naturalnych, dostępności informacji czy know-how.
Warunki graniczne z grup 2, 3 i 4 pochodzą spoza organizacji, która zleciła studium.

Należy uświadomić sobie, że warunki graniczne mogą się zmieniać (na przykład pod wpływem zewnętrznej presji lub inicjatora studium). Zatem zidentyfikowane warunki graniczne nie powinny być interpretowane w zbyt wąski sposób. Silnie zalecana jest dobra komunikacja z inicjatorem studium.