Moduł Analiza Strategiczna

 
 

Wprowadzenie do analizy strategicznej
W lutym 1953 roku północno-zachodni sztorm przeszedł przez Morze Północne, i w połączeniu z przypływem astronomicznym spowodował klęskę żywiołowów południowo-zachodniej części Holandii. Przeważająca część holenderskiego regionu Rhine-Meuse-Schelde została zalana, zatapiając 130 tysięcy hektarów, powodując śmierć 1835 osób i wymuszając ewakuację 300 tysięcy ludzi.

Ten kataklizm doprowadził do sformułowania holenderskiego "Planu Delta" (DELTA62)[mapa], który przewidywał wzmocnienie brzegu i wałów rzecznych oraz budowę tam zamykających ujścia rzek. W połowie lat siedemdziesiątych całość prac zabezpieczających została ukończona, z wyjątkiem tamy w Oosterschelde. Początkowo podjęto decyzję o prostym zamknięciu ujścia, ale narastały sprzeciwy, ponieważ tama doprowadziłaby do zniszczenia rzadkiego środowiska oraz przemysłu połowu ostryg i małży. Konieczne było zatem poszukiwanie alternatyw. Ponieważ dokonanie wyboru jednej spośród szeregu możliwości było skomplikowane ze względu na wiele zaangażowanych podmiotów i interesów, rząd Holandii zainicjował Analizę Strategiczną dotyczącą Oosterschelde w celu przeanalizowania alternatywnych rozwiązań problemu (GOEL77).

Analiza strategiczna może zostać zdefiniowana jako: systematyczne przestudiowanie złożonychalternatyw strategicznych w celu wsparcia decydentów w wyborze preferowanego toku działań w sektorze publicznym w niepewnych warunkach.

Analiza strategiczna nie wychodzi poza te ramy. Decyzja o wyborze "najlepszego" projektu lub polityki spośród całej gamy możliwości jest w większości przypadków decyzją polityczną.

Analiza strategiczna może być uznana za składającą się z następujących kroków:

  • analiza problemu
  • określenie kryteriów
  • identyfikacja rozwiązań
  • ocena rozwiązań
  • uszeregowanie rozwiązań
Te działania mogą być wdrażane według modelu liniowego lub koncentrycznego. W modelu liniowym kroki są wykonywane kolejno. W modelu koncentrycznym działania w ramach studium są prowadzone równolegle. Takie podejście ma na celu uzyskanie wglądu w istotę problemu, jego alternatywne rozwiązania i ich skutki, po czym formułowana jest dalsza specyfikacja.

W warunkach rzeczywistych studium strategiczne jest czymś pośrednim pomiędzy tymi dwu podejściami. Punktem wyjściowym jest podejście liniowe, ale pozostała część procesu nie jest wykonywana od początku do końca "według podręcznika". Zwykle występuje jedna lub więcej pętli iteracyjnych. Na przykład, może się okazać, że podczas opracowywania alternatywnych rozwiązań pojawi się więcej istotnych problemów, niż początkowo przypuszczano, lub że istnieje więcej rozwiązań, niż przewidywano. Kolejną możliwością jest rozbicie niektórych faz na mniejsze elementy.

W dalszej części niniejszego modułu omówione są kolejno poszczególne kroki.

 


Kliknij aby powiększyć

 

Ćwiczenie

Zaznacz, czy rozwiązania poniższych problemów wymagają gruntownego planowania przy użyciu analizy strategicznej, czy nie:

Konieczne jest określenie optymalnej długości falochronu.
Grupa ekologów zablokowała wypływ z systemu kanalizacji, z którego zanieczyszczona woda spływa do morza, mimo że firma zawarła jasne i legalne umowy z państwem, dotyczące wytwarzanych przez nią ścieków. W trakcie procedury planowania, która była uczciwa i gruntowna, badania wykazały, że ścieki nie spowodują szkód w środowisku. 
Port handlowy chce uzyskać głębszy tor wodny w poprzek ujścia. Jednak na przyległych płyciznach pływowych występują rzadkie gatunki ptaków, a ryby żyjące w ujściu stanowią podstawowe źródło żywności dla wielu ludzi. 

[wyślij do opiekuna

BackForward