Moduł Analiza Strategiczna

Analiza problemu

W najprostszym przypadku, odcinek wybrzeża nie spełnia pewnych wymagań, i ludzie (władze, grupy interesów) chcą poprawy określonych funkcji. Sprawy się nieco komplikują, gdy odcinek wybrzeża spełnia stawiane wymagania, ale oczekuje się, że w przeciągu kilku lat przestanie je spełniać. Kiedy to się stanie, kiedy należy podjąć działania, i jakie działania są możliwe? Staje się to jeszcze bardziej skomplikowane, kiedy pojedynczy podmiot ma problem (na przykład firma developerska), podczas gdy wszystkie inne podmioty oceniają sytuację jako zadowalającą. 
Twórca strategii napotyka nie tylko problemy czy żądania, ale czasem również preferowane kierunki rozwiązań. Może wówczas postępować według jednego z dwóch podejść: 
  • zorientowanego na rozwiązanie - to podejście charakteryzuje się domniemaną, bezwarunkową decyzją dotyczącą rozpoczęcia projektu. Badania skupiają się na możliwych efektach i kosztach proponowanej interwencji, oraz na wynikach w świetle wykonalności poszczególnych rozwiązań. 
  • zorientowanego na problem - przy tym podejściu najpierw następuje analiza problemu, a następnie badane są możliwe rozwiązania. 
Podejście zorientowane na rozwiązanie nie obejmuje analizy problemu, dla którego poszukiwane jest rozwiązanie. W konsekwencji istnieje ryzyko, że ostatecznie "najlepsze" rozwiązanie nie rozwiąże problemu. Dość często się zdarza, że podczas procesu opracowywania strategii pojawiają się pytania, do którego problemu właściwie odnoszą się proponowane rozwiązania. Następnie odbywa się analiza podstawowego problemu, co oznacza, że następuje przesunięcie orientacji badań: z podejścia zorientowanego na rozwiązanie do zorientowanego na problem. 
Analiza problemu dokonywana według podejścia zorientowanego na problem składa się z orientacji w problemie, wytyczenia problemu and definicji problemu

 

Ćwiczenie 3

Kroki w analizie problemu mogą być wykonywane jednocześnie w celu przyspieszenia procesu decyzyjnego. 

prawda 
fałsz


 
 
 
 
 
 
Ćwiczenie 4

Opisz i wytycz, na ile to możliwe, pięć problemów aktualnie podlegających dyskusji w twoim kraju. Każdy z problemów omów przy użyciu około 200 słów. 

[wyślij do opiekuna

BackForward