Moduł Analizy strategicznej

Uszeregowanie alternatyw

Przez uszeregowanie rozumiemy przedstawienie alternatywnych rozwiązań w taki sposób, aby decydenci mogli ocenić efekty każdego z nich i dokonać wyboru. W przypadku obszarów przybrzeżnych każdy projekt obejmuje zwykle kilka dziedzin, i każda z nich posiada własne kryteria oceny proponowanych rozwiązań. Analityk musi zatem radzić sobie z wieloma (często sprzecznymi) kryteriami przy szeregowaniu rozwiązań. Można wyróżnić dwie duże grupy metod:
  • metody zagregowane (łączne), w których punktacje osiągnięte przez rozwiązania w odniesieniu do poszczególnych kryteriów są podliczane i w ten sposób uzyskuje się ostateczny ranking rozwiązań;
  • metody rozdzielne, w których wyniki rozwiązań w odniesieniu do poszczególnych kryteriów są przedstawiane w formie tabel.
Chociaż metody zagregowane mogą być przydatne do szybkiej analizy wstępnej oraz wyboru preferowanego rozwiązania przez grupy o podobnych interesach, to ze względu na ich ograniczenia, w sektorze publicznym preferowane są metody rozdzielne.
Ćwiczenie 11

Na ile odpowiednie są metody zagregowane do uszeregowania alternatywnych rozwiązań w przypadku rozbudowy terminala portowego w obszarze zurbanizowanym, biorąc pod uwagę, że klient (decydent) jest najważniejszym decydentem?


 
 
Ćwiczenie 12 

In the previous tutor exercise, you defined two problems and associated criteria and alternatives with them. Now make a Goeller scorecard of the alternatives of both problems. 

[wyślij do opiekuna

BackForward