Strefa brzegowa Epirus

Dobre i złe praktyczne przykłady  dla ZZOP

KTO

Organ koordynujący lub lider procesu lub projektu ZZOP (krótki opis)

Region Epirus – Departament Środowiska Naturalnego i Planowania Przestrzennego
GDZIE

Lokalizacja
(gmina, prowincja, kraj)

Strefa brzegowa regionu Epirus, północno-wschodnia Grecja, Morze Jońskie
KIEDY

Kiedy rozpoczęto proces? Czy jest jeszcze realizowany?

Wrzesień 1997 / Czerwiec 2001
JAK

Kto wyłożył środki i/lub inicjował projekt? Czy jest to część programu UE?

Współfinansowany przez ERDF (TERRA CZM Project), Greckie Ministerstwo Środowiska Naturalnego, Planowania Przestrzennego i Prac Publicznych 
GŁÓWNE ZAGADNIENIA

Kluczowe zagadnienia, główne problemy i konflikty

Do główne zagadnienia przestrzenne i ekologiczne w regionie są następujące: niekontrolowany rozwój turystyczny i urbanistyczny w obszarach wiejskich, utrata gruntów rolnych, degradacja środowiska naturalnego i dóbr kulturowych wskutek rozwoju, wpływ robót publicznych, koncentracja aktywności w strefie brzegowej pomimo wystarczającej ilości miejsca w jej sąsiedztwie, niepełne zarządzanie odpadami stałymi i ściekami.
W trakcie wprowadzania ZZOP w regionie natrafiono na następujące problemy:
 1. niezorganizowane i rozproszone dane o środowisku naturalnym
 2. obecność wielu organów zarządzających obszarem i brak koordynacji ich działań.
 3. niewystarczający poziom świadomości dotyczącej zrównoważonego rozwoju
W celu rozwiązania wyżej wymienionych problemów podjęto następujące działania w ramach projektu:
stworzenie banku danych i systemu GIS dla danych dotyczących środowiska naturalnego, użytkowania ziemi oraz ram prawnych 
 1. stworzenie forum dyskusyjnego strefy brzegowej z udziałem wszystkich zaangażowanych organów 
 2. budowa ścieżek pieszych łączących strefę brzegową z wnętrzem lądu w celu promocji zrównoważonej turystyki
 3. podnoszenie świadomości ekologicznej przez organizację seminariów, spotkań, wydawanie broszur itp. 
POSTĘPY I KONTYNUACJA

Czy projekt / proces ma ciąg dalszy? 

Jeśli nie, to kiedy ustał postęp i jaki był główny powód?

Przed ukończeniem projektu rozpoczęto realizacje projektu uzupełniającego ECOS-OUVERTURE. Niektóre akcje są kontynuowane w projekcie INTERREG III.
ZDOBYTA WIEDZA

Jaka nauka płynie z tego przykładu? Scharakteryzuj krótko.

 • Władze lokalne obszarów strefy brzegowej mogą odgrywać ogromną rolę w procesie ZZOP, pod parasolem Regionu. 
 • Ludzie potrzebują widocznych działań (fizycznych obiektów), a nie tylko teorii.
 • Lepiej rozpocząć od projektów pilotażowych na małych obszarach, ponieważ objęcie dużego obszaru jest trudne. 
 • Zaangażowane podmioty muszą stać się "partnerami" projektu
 • Udział opinii publicznej odgrywa wielką rolę w procesie ZZOP
DODATKOWE INFORMACJE

Kto może udzielić dodatkowych informacji?

Barbara Tzialla
Region of Epirus - Department of Environment and Spatial Planning.
Stoa Orphea, Ioannina, Greece
Tel+Fax +3065138694
E-mail: ipirpeho@otenet.gr