Wyspy Papa Stour i Lochs Long, Duich i Alsh

 
KTO

Organizacja koordynująca lub lider projektu ZZOP (krótki opis)

Scottish Natural Heritage (SNH) – Szkocka statutowa agencja ochrony środowiska (UK).
GDZIE

Lokalizacja
(gamina, prowincja, kraj)

Wyspy Papa Stour i Lochs Long, Duich i Alsh
KIEDY
Kiedy rozpoczęto proces? Czy jest jeszcze realizowany?
1996 i ciągle realizowany
JAK

Kto wyłożył środki i/lub inicjował projekt? Czy jest to część programu UE?

Zastosowanie GIS, finansowane przez SNH.
GŁÓWNE CELE

Kluczowe cele, główne problemy i konflikty

Zastosowanie GIS w wyznaczaniu morskich obszarów szczególnej ochrony (SACs) w Szkocji

Kontekst
Wielka Brytania jest zaangażowana we wprowadzanie Dyrektywy Siedliskowej UE. SNH ma za zadanie wyznaczenie obszarów szczególnej ochrony (SAC) w Szkocji. Do identyfikacji potencjalnych obszarów SAC potrzebne są informacje o siedliskach znajdujących się w tych obszarach. Informacje takie obejmują:

 • rozmiar siedlisk
 • rozkład siedlisk
 • jakość siedlisk
 • współistniejące biotopy
Informacje te pozwolą także SNH na:
 • ustalenie celów ochrony (zgodnie z wymaganiami Dyrektywy)
 • przekazać informacje dla potrzeb planu zarządzania
Zastosowana metodologia GIS

Dane dotyczące siedlisk morskich były zbierane za pomocą teledetekcji akustycznej. Zbierane dane obejmowały głębokość, twardość i szorstkość dna. Podłoże denne zostało zbadane przy pomocy podwodnych zdjęć wideo, pobierania próbek oraz badania prowadzone przez nurków. Gdy określone charakterystyki dna zostały powiązane z określonym rodzajem siedliska, surowe dane poddano interpolacji przy pomocy oprogramowania MapInfo GIS. Pozwoliło to przypisanie każdemu badanemu obszarowi konkretnego typu biotopu zgodnie z krajowym systemem klasyfikacji biotopów.
 

POSTĘPY I KONTYNUACJA

Czy projekt jest kontynuowany? 

Jeśli nie, to kiedy i dlaczego został zakończony?

Wykorzystanie informacji

Dane zostały wykorzystane do:

 • skupienia uwagi na celach ochrony na danych obszarach
 • zapewnienia dokumentacji naukowej dla potrzeb planu zarządzania SAC
 • monitoringu obszaru pod kątem jakości, rozmiarów i rozkładu siedlisk
 • zapewnienia danych bazowych dotyczących krajowych obszarów chronionych SAC (raport dla UE co 6 lat)
 • zapewnienia informacji dla potrzeb prac SNH
 • zapewnienia materiałów do intepretacji
ZDOBYTA WIEDZA

Jaka nauka płynie z praktycznej realizacj projektu?

Ogólnie rola GIS w tym przykładzie była związana z:
 • przechowywaniem danych
 • analizą danych
 • prezentacją informacji
 • zapytaniami dotyczącymi mapy
 • ułatwienia procesu decyzyjnego i dyskusji
 • integracji z metodologią zarządzania obszarami chronionymi przez SNH
Najważniejsza nauka płynąca z tego przykładu to potencjalne korzyści, które GIS może dać projektowi, dotyczące procesu decyzyjnego. Zastosowanie GIS zapewniło następujące korzyści:
 • szybka interpolacja danych
 • efektywne i sprawne przechowywanie i obróbka danych
 • wysokiej jakości prezentacja danych
 • ciągłe wsparcie procesu zarządzania
DODATKOWE INFORMACJE

Kto może udzielić dodatkowych informacji?

Scottish Natural Heritage
2/5 Anderson Place
Edinburgh
EH6 5NP
www.snh.org.uk