Dostęp do informacji a partnerstwo publiczne

Unia Europejska, do której należy Holandia, wydała dyrektywę dotyczącą dostępu publicznego do informacji na temat środowiska. Prawo to zobowiązuje rządy członkowskie do zapewnienia społeczeństwu niezbędnych informacji.

Artykuł 1 i 2 Konwencji z Aarhus stanowi:
"Celem tej Dyrektywy jest zapewnienie wolności dostępu i możliwości rozpowszechniania informacji dotyczących środowiska, będących w posiadaniu władz publicznych, a także ustanowienie podstawowych warunków, na jakich te informacje powinny być udostępniane."

Dostęp do informacji jest kluczowy dla uczestnictwa społecznego. W Holandii otwartość jest zasadą, a nie wyjątkiem. Oznacza to, że ktokolwiek chce zaangażować się w pewne działania, musi on podjąć inicjatywę w celu udostępnienia wyczerpujących i odpowiednich informacji. 

Prawo dotyczące Publicznej Natury Administracji i Ogólne Prawo Administracyjne (Algemene wet bestuursrecht) (Wet Openbaarheid van Bestuur) są najważniejszymi takimi aktami prawnymi. Oba dokumenty gwarantują ludziom dostęp do informacji przed podjęciem decyzji przez władze miejscowe, regionalne i krajowe. Ogólne Prawo Administracyjne obliguje władze do opublikowania szkiców decyzji, które mogą oddziaływać na środowisko. W 4 tygodnie po opublikowaniu zarysów decyzji, władze muszą przedstawić ostateczny kształt decyzji. W tym czasie każdy może wyrazić swoją opinię na ten temat. Następnie władze podejmują ostateczną decyzję, w której muszą uwzględnić opinię publiczną. Ostateczna decyzja musi zostać opublikowana i przedstawiona publicznie w czasie sześciu tygodni. W tym czasie, wszyscy ci, którzy wydali swą opinię, mają możliwość odwołania się do sądu administracyjnego. Ta procedura musi być przestrzegana w przypadku decyzji dotyczących dużych planów infrastrukturalnych, miejscowych planów przestrzennych samorządów i decyzji dotyczących procedur wydawania pozwoleń środowiskowych.

Procedura zażaleń społecznych 
Rząd jest zobligowany do wykorzystania poglądów dostarczonych przez ogół w procedurze określonej w Ogólnym Prawie Administracyjnym i do przedstawienia silnych dowodów, dlaczego nie zgadza się, albo zgadza z tymi opiniami. Gdy ktoś, kto wyraził opinię, nie jest zadowolony z argumentów władz lokalnych, może on odwołać się do sądu administracyjnego (Urząd Prawa Administracyjnego w Radzie Państwa do spraw decyzji oddziaływujących na środowisko i miejscowy sąd administracyjny do spraw decyzji przestrzennych)