Partnerstwa

Partnerstwa ustanawia się w celu kierowania pewnymi sprawami, a ich forma odzwierciedla cel projektu i naturę zadania. Mogą one być formalne lub też nieformalne; mogą obejmować wszystkich mających jakiś wkład w omawiany projekt lub też tylko tych, którzy formalnie stanowią grupę odpowiedzialną za nadzorowanie realizacji projektu. Czasami Zasada Partnerstwa – jako zbioru organizacji i osób współpracujących blisko ze sobą, by osiągnąć uzgodnione cele – może być wyrażona w formie okrągłego stołu zainteresowanych stron lub jako forum wraz ze związanym z nim strukturami i procesami: być może zarządem wykonawczym, wybierany komitet kierujący, grupy tematyczne i spotkania coroczne. Zasadniczo, ustalenia będą wypracowane i uzgodnione na drodze dyskusji zainteresowanych stron, a ostatecznie poprzez szersze dyskusje z grupami lokalnych społeczności i ich przedstawicielami. Programy rewitalizacji będą z reguły wymagać ustalenia formalnych struktur, ale w przypadku mniejszych i prostszych zadań, właściwe będą struktury nieformalne. Ten sposób powinny determinować 3 kluczowe składniki: Partnerstwo ma tę zaletę, że angażuje w projekt od samego początku; pomaga wypracować konsensus i dzielić z innymi proces decyzyjny. Zapewnia społeczeństwu jasny obraz sytuacji, jest punktem oparcia dla dalszej współpracy, określa klarowne struktury i odpowiedzialność za dokonywane działania. Partnerstwa służą często jako użyteczny środek służący przyciąganiu pieniędzy i staraniu się o nie. Zapewnia również ramy pomocy w procesie wdrażania, i zachęca do kolektywnego podejmowania decyzji.