Zarządzanie konfliktami

Efektywne konsultacje społeczne na wczesnym etapie cyklu projektu odgrywają ważną rolę w zapobieganiu konfliktom; konflikty podczas przygotowywania projektu są kosztowne zarówno ze względu na opóźnienia, jak i na możliwość nie przyjęcia projektu w wyniku konfliktu pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Taka sytuacja została uwzględniona przez Bank Światowy w jego ocenie roli zaangażowania i uczestnictwa społeczności i organizacji pozarządowych w projektach. Stwierdzenie z Dokumentu Technicznego nr 139 Banku Światowego – Księgi Źródłowej Oceny Środowiskowej jest podane poniżej:

"Celem wzięcia pod uwagę poglądów ludzi dotkniętych projektem jest poprawa żywotności przedsięwzięcia. Bank stwierdził, że tam, gdzie takie poglądy były uwzględnione w projekcie, przedsięwzięcia miały większe szanse powodzenia. Bank nie stwierdził, aby udział społeczności był utrudnieniem w wykonawstwie projektu. Przeciwnie, projekty, w który nie uwzględniono poglądów ludności dotkniętej przez projekt, doświadczały częstszych opóźnień i gorszej jakości."

Przyznanie wysokiego priorytetu dla "własności projektów" oraz "uczestnictwie zainteresowanych stron we wszystkich fazach programu" jest typowym czynnikiem sukcesu dla wszystkich zintegrowanych zasobów i pól zarządzania ekologicznego.

W niektórych krajach stworzone zostały specjalne struktury dla tego rodzaju "zarządzania konfliktami". Na bardzo wczesnym etapie planowania wszystkie zainteresowane grupy są zapraszane do zbadania i omówienia wszystkich aspektów projektu. Dyskusja jest kontynuowana, dopóki wszystkie strony nie osiągną porozumienia w głównych kwestiach. W innych krajach pozwala się, aby debata publiczna toczyła się swoim własnym torem. Wszystkie zainteresowane grupy otrzymują na bardzo wczesnym etapie plany i decyzje, które mają być wdrażane, i gwarantuje się im, że zostaną wysłuchane i potraktowane poważnie (Magdolna et al., 1994).