Korzyści ekonomiczne

 

 
 
 
 
 
Zasoby finansowe są ważne dla sukcesu ZZOP. Obywatele jako podatnicy przyczyniają się znacząco do inwestycji w projekty ZZOP. Podatnicy muszą być uznawani za równych partnerów i mają prawo do konsultacji przy podejmowaniu ważnych decyzji czy tworzeniu poważnych planów. 

Stworzenie opinii publicznej okazji do wywierania wpływu na decyzje rządowe od początku procesu rozbraja sprzeciw wobec konkretnych działań rządu i buduje szeroko oparty konsensus dla programów ekologicznych w ogóle. Jeżeli opinia publiczna jest zaangażowana w całość procesu decyzyjnego, ich troski i obawy mogą być rozwiane na wczesnym etapie procesu planowania, kiedy wprowadzenie zmian może być łatwiejsze, a nie w późniejszym stadium procesu, kiedy nawet niewielkie zmiany mogą kosztować wiele czasu i pieniędzy. Dodatkowo, przez bycie zaangażowanym w całość procesu decyzyjnego, opinia publiczna uzyskuje informacje na wielorakie czynniki wpływające na każdą decyzję. Nawet, jeżeli opinia publiczna nie zgodzi się z ostateczną decyzją, będzie jej łatwiej zrozumieć, dlaczego taka decyzja została podjęta, zatem może się jej nie sprzeciwiać. Zatem mimo, że zezwolenie na wkład społeczności w podejmowanie decyzji może opóźnić proces decyzyjny w krótkim terminie, to w długim okresie może ono oszczędzić cenny czas i pieniądze przez uniknięcie długotrwałych i dzielących dysput po podjęciu decyzji (Magdolna et al., 1994).

Przykład: Ujście rzeki Exe, Wielka Brytania

Bez pełnego udziału lokalnych podmiotów, strategie zarządzania wybrzeżem nigdy nie odniosą sukcesu. Jeżeli ludzie nie czują się zaangażowani w decyzje, które dotykają ich własnego regionu, mogą oburzać się na decydentów i odrzucać plany poprawy sytuacji w obszarze przybrzeżnym. 

Na przykład w roku 1993 lokalni mieszkańcy odrzucili plan zarządzania dla ujścia rzeki Exe w Wielkiej Brytanii, stworzony przez firmę konsultingową. Mieszkańcy skarżyli się, że konsultanci nie pytali ich o ich poglądy na określone kwestie, w szczególności na kwestie związane z pobieraniem opłat od użytkowników ujścia za świadczenie usług portowych. Doprowadziło to decydentów do ponownego przemyślenia całej strategii dotyczącej ujścia, powstał także szereg lokalnych grup tematycznych składających się z lokalnych mieszkańców. Po szerokim procesie konsultacji, które obejmowały liczne spotkania lokalne, stworzona została nowa strategia dla regionu, która, jak się wydaje, zadowala wszystkich. Mieszkańcy nadal spotykają się regularnie w celu omawiania lokalnych problemów, i stworzyli Forum Ujścia Exe w celu koordynacji wysiłków na rzecz poprawy jakości życia w ich regionie przybrzeżnym.