Efektywne wykorzystanie dostępnych danych w procesie ZZOP

Partnerstwo publiczne prowadzi do poszerzenia zbiorów danych dotyczących fizycznych i biologicznych własności terenu, które mogą być kluczowe dla planowania i projektowania, a które mogły nie zostać wykryte przez techników prowadzących badania. Na przykład dany obszar może podlegać zalewaniu w określonych okolicznościach. Mogło to nie zostać wykryte, jeżeli badania były prowadzone w porze suchej. Jednak ludzie, którzy żyją w tym rejonie od pokoleń, mogą posiadać taką wiedzę, która może być następnie wykorzystana przez planistów do właściwego planowania i projektowania. Według Budd (1999), partnerstwo i konsultacje publiczne są okazją do wykorzystania "ukrytej" wiedzy szerszej społeczności i jej kluczowych obaw.