Ochrona środowiska

Zasada 10 Deklaracji z Rio zaleca partnerstwo publiczne w celu rozwiązywania zagadnień ekologicznych:

Problemy ekologiczne są najlepiej rozwiązywane z udziałem wszystkich zainteresowanych obywateli, na odpowiednim poziomie. Na poziomie krajowym każdy obywatel powinien mieć dostęp do informacji na temat środowiska, przechowywanych przez władze publiczne, w tym do informacji dotyczących niebezpiecznych materiałów i działań w ich społecznościach, oraz mieć możliwość uczestnictwa w procesach decyzyjnych. Państwa powinny ułatwiać i zachęcać do podnoszenia świadomości społecznej i publicznego uczestnictwa przez szerokie udostępnianie informacji. Powinien być zapewniony efektywny dostęp do procedur sądowych i administracyjnych, w tym do zadośćuczynienia i naprawy szkód. 

Opinia publiczna może również zabezpieczyć osiągnięcia w zakresie ochrony przyrody przez całkowity sprzeciw wobec niewłaściwych przedsięwzięć; przykładem może tu być ochrona mokradeł w delcie Dniestru, chronionej przez konwencję Ramsar, na Ukrainie
 

Przykład: Ochrona mokradeł w delcie rzeki Dniestr, chronionych przez Konwencję Ramsar

Rozpoczynając projekt, jego inicjatorzy postawili sobie za cel znalezienie kompromisu między interesami lokalnych mieszkańców, wydolnością ekosystemu i potrzebą ochrony biologicznej puli genetycznej mokradeł w delcie Dniestru. 

W celu osiągnięcia tego ogólnego celu sformułowane zostały następujące zadania bezpośrednie:

  • przekonanie (zmuszenie) zarządu elektrowni wodnej na Dniestrze, odpowiedzialnej za zaporę, do działania w reżimie przyjaznym dla środowiska, tak aby woda spuszczana z zalewu elektrowni wspierała bioróżnorodność delty (lub jej w najmniejszym możliwym stopniu szkodziła);
  • zaprzestanie stosowania pestycydów i nawozów mineralnych w 2-kilometrowej strefie ochronnej rzeki, aby przenieść składowiska niebezpiecznych chemikaliów poza granice strefy ochrony wody;
  • zaprzestanie wydobywania piasku i żwiru z głównego nurtu Dniestru, jak również ich składowania w pobliżu brzegu i w obszarze delty;
  • utworzenie parku narodowego Dolnego Dniestru (Niżniedniestrowski);
  • kultywacja świadomości ekologicznej lokalnych mieszkańców;
  • zapewnienie edukacji ekologicznej młodzieży;
  • sadzenie drzew i krzewów w delcie rzeki i w pobliskich wioskach.