Wymagania prawne

Ważnym jest, aby zdać sobie sprawę, że procedury i mechanizmy mają podstawę ustawową w postaci dyrektyw UE lub ustawodawstwa krajowego. Na przykład zgodnie z Dyrektywą Komisji Europejskiej nr 90/313 istnieje prawo do informacji dotyczących środowiska, które są w posiadaniu władz publicznych i innych organów. Przewidywana w niedalekiej przyszłości Dyrektywa prawdopodobnie wprowadzi partnerstwo publiczne jako ważny element oceny oddziaływania na środowisko. Wspólnota Europejska postanowiła również poprzeć Konwencję o Dostępie do Informacji, Uczestnictwie Publicznym i Dostępie do Sprawiedliwości w Kwestiach Ekologicznych, przyjętą w Aarhus, Denmark in June 1998.