Strategia uczestnictwa

Okoliczność mogą się różnić w tak wielkim stopniu, że nie ma jednego określonego sposobu opracowania strategii uczestnictwa. Jednak istnieją pewne ogólne zasady i kroki, które są zalecane jako wytyczne. 

Przygotowanie strategii uczestnictwa zakłada zdefiniowanie ogólnych celów i podejścia do programu uczestnictwa. Obejmuje ono:

 • określenie kluczowych grup zaangażowanych podmiotów i mechanizmów ich zaangażowania;
 • lokalizację i uwarunkowania dla działań w zakresie uczestnictwa publicznego;
 • właściwe mechanizmy wyboru określonych działań/zdarzeń;
 • opis programu, obejmujący:
  • wprowadzenie i cele;
  • opis obszaru badań i projektu;
  • ramy procesu decyzyjnego;
  • zakres podmiotów;
  • potrzeby informacyjne/kluczowe zagadnienia;
  • mechanizmy uczestnictwa, które mają być wykorzystane;
  • terminy głównych zdarzeń ("kamieni milowych") i harmonogram głównych działań;
  • budżet i plan finansowania. 
   
Kluczowe zasady obejmują potrzebę:
 • rozważenia strategii uczestnictwa jednocześnie z programem technicznym, tak, aby mogły się one wzajemnie przeplatać;
 • zaangażowania tak wielu podmiotów, jak to możliwe na początku i uzyskanie ogólnej zgody co do podejścia;
 • informowania szerokiej społeczności o możliwościach uczestnictwa, kiedy proces planowania jest gotowy do rozpoczęcia;
 • bycia realistycznym, koncentracji na kluczowych zagadnieniach, i jasnego wyrażania się na temat tego, co chce się zrobić. Należy pozostać elastycznym, ale informować podmioty na bieżąco. 
Dobra strategia zachęcająca do uczestnictwa powinna:
 • być czymś więcej niż kawałkiem papieru – powinna ona przekazywać styl i ton planowanego procesu;
 • wyznaczać ogólne reguły współpracy;
 • być otwarta i przejrzysta we wszystkich procedurach;
 • być elastyczna w działaniu;
 • posiadać budżet wystarczający dla zamierzonych działań.
Za: 
Programem Demonstracyjnym UE w zakresie ZZOP. Uczestnictwo w procesach ZZOP: potrzebne mechanizmy i procedury.