Partnerstwo publiczne
 
 
 
 

Studium przypadku: Zintegrowane Zarządzanie Strefami Przybrzeżnymi w północno-zachodniej Rosji.

Wstęp

Można rozróżnić kilka regionów administracyjnych północno-zachodniej Federacji Rosyjskiej, które graniczą z morzem. 

 • St. Petersburg i obwód Leningradzki (wybrzeże Morza Bałtyckiego)
 • Autonomiczna Republika Karelii (wybrzeże Morza Białego),
 • Murmańsk i obwód Archangielski (wybrzeże Morza Białego i Morza Barentsa), oraz
 • Nieniecki Obwód Autonomiczny (wybrzeże południowo-wschodniego Morza Barentsa, tzw. Morze Peczory)
Stan zaawansowania na polu Zintegrowanego Zarządzania Strefami Przybrzeżnymi jest różny w różnych regionach. Głównym powodem jest brak specjalnej agencji rządowej w Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnej za Zarządzanie Strefami Przybrzeżnymi. Nie ma odpowiedniej struktury i odpowiedzialnych na tym polu władz państwowych.
 

 
 

 

ZZOP strony

Główne strony w Zintegrowanym Zarządzaniu Strefami Przybrzeżnymi: 

 • Przedsiębiorstwa Przemysłowe (Państwowe i Prywatne)
 • Komisje Państwowe do spraw Zasobów Naturalnych na szczeblu federalnym, regionalnym i samorządowym. Organizacje te są odpowiedzialne za zapewnienie polityki państwowej dotyczącej środowiska naturalnego na pewnych obszarach (jak mówi się zwykle w Rosji, "w pewnych miejscach")
 • Instytucje Naukowe 
 • Przedsiębiorstwa (zwykle prywatne) pracujące w dziedzinie ekologii w celach komercyjnych. Są one z reguły wyposażone w komputery i biura, a także dysponują wykwalifikowanym personelem (np. JSC ECOPROJECT, KONTO i ECOSERVICE w St. Petersburgu)
 • Organizacje pozarządowe mające na celu ochronę przyrody. Są głównie rozmieszczone w dużych centrach (np. w Sankt Petersburgu: Bałtycki Fundusz z Oddziałem w Petrozavodsku – stolicy Republiki Karelii) lub w miejscowościach o kluczowym znaczeniu ekologicznym, dzięki świadomości miejscowej ludności (miasto Skalisty w Obwodzie Murmańskim: organizacja pozarządowa "Ocalmy Północ", Dystrykt Kingisepski w Obwodzie Leningradzkim: organizacja pozarządowa "Czysty Świat" etc.)
 • Organizacje międzynarodowe. Mają one swoich partnerów w Północno-zachodniej Rosji (np. IUCN, EUCC,WWF,CCB, BirdLife International, etc.) i zajmują się popularyzacją światowej (lub europejskiej) ochrony przyrody wśród miejscowych władz, specjalistów i ludności w ogóle. 
 • Niezorganizowana społeczność wyrażająca troskę o sprawy środowiska naturalnego. Ta strona pojawia się na etapie Zintegrowanego Zarządzania Strefami Przybrzeżnymi tylko w przypadku ekologicznie niebezpiecznej działalności przemysłowej w bezpośrednim otoczeniu obszarów zamieszkanych. Obecnie uczestnictwo w sprawach publicznych (raczej popularne w czasach Rosji Radzieckiej) jest zupełnie niepopularne (większość ludzi pracuje z myślą o zysku, a nie o ‘idei’).
Wpływ ogółu na proces decyzyjny

Niezorganizowana społeczność może wpłynąć na proces zarządzania strefami przybrzeżnymi, głównie na drodze różnych Ocen oddziaływania na środowisko. Należy podkreślić raz jeszcze, że we współczesnej Rosji proces EIA jest jednym z najważniejszych instrumentów wykorzystywanych przez społeczność do wywarcia wpływu na podejmowanie decyzji. Rosyjska procedura EIA zawiera 5 etapów, jednym z nich jest "Dyskusja publiczna na temat decyzji podjęcia projektu". Cała lista dokumentów, niezbędnych dla rosyjskiej oceny oddziaływania na środowisko zawiera ponad dwadzieścia etapów. 

Główne dokumenty etapu 3 dotyczącego dyskusji publicznej na temat decyzji podjęcia projektu" to:

 • Dokument nr 20 Ogłoszenie dyskusji publicznej do spraw proponowanego projektu
 • Dokument nr 21 Lista uwag i propozycji dotyczących wdrażania i realizacji projektu (na etapie badania wykonalności projektu) oraz listy warunków ekologicznych na czas trwania prac w ramach wdrażania i realizacji projektu 
 • Dokument nr 22 Wynik dyskusji publicznej
Innym skutecznym instrumentem wpływu ogółu na podejmowanie decyzji jest "zielony ruch", skoordynowany z organizowanym przedstawieniem informacji w massmediach (szczególnie w programach telewizyjnych) 
 
Główne ‘wąskie gardła’ w uczestnictwie społecznym w Rosji

Główne problemy dotyczące uczestnictwa społecznego w procesie Zintegrowanego Zarządzania Strefami Przybrzeżnymi można sprowadzić do następujących punktów:

 • strukturalny kryzys ekonomiczny w Rosji, który powoduje braki w finansowaniu działań mających na celu stworzenie zrównoważonego rozwoju, takich jak ochrona środowiska i koordynacja polityki zarządzania strefami przybrzeżnymi
 • brak zrozumienia ze strony sektora państwowego i prywatnego w sprawach związanych z Zintegrowanym Zarządzaniem Strefami Przybrzeżnymi
 • brak tradycji "ekologicznego zachowania" wśród ludności, i przy tym niewielka świadomość społeczeństwa, jeśli chodzi o sprawy związane ze Zintegrowanym Zarządzaniem Strefami Przybrzeżnymi
 • słaby dostęp do informacji wśród stron odgrywających rolę w Zintegrowanym Zarządzaniu Strefami Przybrzeżnymi
 • brak demokratycznych decyzji w procesie planowania na szczeblu samorządowym

 • popieranie i inicjowanie pracy organizacji pozarządowych tylko na etapie projektu. Ciągłość Zintegrowanego Zarządzania Strefami Przybrzeżnymi nie jest w ten sposób zapewniona. 
   
Perspektywy na przyszłość

Rozwój sytuacji w Rosji w odniesieniu do ZZSP będzie przebiegał w następujących dziedzinach: 

 • wypracowanie i wdrożenie podstawy prawnej
 • rozwój instrumentów ekonomicznych i administracyjnych, oraz
 • edukacja ekologiczna
Podsumowując to wszystko, można stwierdzić, że sytuacja w Północno-Zachodniej Rosji pod względem procesu Zintegrowanego Zarządzania Strefami Przybrzeżnymi jest raczej skomplikowana, ale nie beznadziejna.
 

 
 
Back Forward