Partnerstwo publiczne
 
 
 
 

Partnerstwo publiczne w delcie Odry, Polska

Partnerstwo publiczne w Projekcie Odra Delta Nature Park (ODNP)

Projekt ODNP jest realizowany od października 2002 przez  EUCC - Poland i Vereniging Natuurmonumenten we współpracy z EUCC- The Coastal Union International przy pomocy holenderskiego Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Rybołówstwa, a także Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu PIN-Matra.

Wstęp

Delta Odry to rozległa laguna, otoczona przez znaczny obszar mokradeł i małych wiosek, tworzących razem rolniczy krajobraz o dużej wartości naturalnej. Polska część delty Odry obejmuje w przybliżeniu 2900 km i jest bardzo bogata we florę i faunę. Północno-wschodnia część delty Odry jest chroniona przez Woliński Park Narodowy. Delta Odry jest jednym z głównych obszarów w Europejskiej Sieci Ekologicznej (EECONET). Jest to jeden z głównych obszarów odpoczynku ptaków na szlaku Zachodnio-Palearktycznym. Dla ptaków wędrownych to kluczowe połączenie między Europą wschodnią i Zachodnią. Jest to również potencjalne pierwszorzędne miejsce projektu NATURA 2000, gdy Polska dołączy do Unii Europejskiej.

Zarys projektu

"Odra Delta Nature Park (ODNP): Pokaz Aktywnego Zarządzania Środowiskiem jako drogi zrównoważonego rozwoju" to projekt, który rozwinie i wdroży konieczne środki w celu ustanowienia pierwszego prywatnego obszaru chronionego w Polsce. Park będzie zawierał ziemie w posiadaniu polskiego oddziału Europejskiej Unii Ochrony Wybrzeża (ok. 1000 ha w chwili obecnej), mimo że ma również zamiar objąć w przyszłości okoliczne ziemie prywatne. Zrównoważone rolnictwo z dużym potencjałem edukacyjnym, możliwościami rekreacyjnymi i właściwym zarządzaniem gospodarką wodną, to najważniejsze aspekty, jako że później przyczynią się one do polepszenia społeczno-ekonomicznej sytuacji miejscowych społeczności otaczających Park Przyrodniczy.

Oto główne planowane rezultaty projektu:

  • Wdrożenie koniecznych aspektów Dyrektyw UE dotyczących Środowiska i Ptactwa;
  • Wzrost powszechnej świadomości na temat istnienia tych Dyrektyw w województwie zachodniopomorskim; 
  • Promocja zrównoważonej relacji między rolnictwem, turystyką i miejscowymi społecznościami, które mogłyby pozostać na marginesie życia kulturalnego, społecznego i ekonomicznego podczas rozwoju delty Odry;
  • Wzmocnienie instytucjonalnych i operacyjnych możliwości polskiego oddziału Europejskiej Unii Ochrony Wybrzeża poprzez wymianę wiedzy na temat zarządzania ziemią, komunikowania się, zaangażowania bezpośrednio zainteresowanych i całej reszty know-how niezbędnego przy administrowaniu środowiskiem naturalnym.
Czyni to również z Parku i Europejskiej Unii Ochrony Wybrzeża – Polska, jako wiodącej organizacji pozarządowej pracującej z miejscowymi społecznościami na polu zarządzania środowiskiem, turystyki i zrównoważonego rolnictwa po akcesji, przykład właściwego rozwoju. Projekt będzie również wykorzystany jako projekt demonstracyjny dla kolegów z Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 

Wymiana wiedzy między ekspertami ze wschodniej i zachodniej Europy poprzez projekt twinningowy Natuurmonumenten i EUCC – PL w tworzeniu Parku Przyrodniczego.

Działania w celu zaangażowania zainteresowanych podmiotów

Aby osiągnąć te cele na polu społecznego uczestnictwa, Europejska Unia Ochrony Wybrzeża – Polska rozpoczął akcję angażowania bezpośrednio zainteresowanych w projekt. Ustanowienie parku musi być poprzedzone rozwinięciem dobrej strategii porozumienia. Celem tego jest ukazanie, jak zarządzanie terenem mokradeł może zostać połączone z zrównoważonym rolnictwem i turystyką, tak, by wytworzyć stały, pewny dochód, który mógłby poprawić społeczno-ekonomiczną sytuację jak i samopoczucie społeczności. Produkty public relations pomogą odwiedzającym zrozumieć naturę i problemy zrównoważonego rozwoju, jak również zrozumieć misję Parku Przyrodniczego. Europejska Unia Ochrony Wybrzeża – Polska opublikuje dokument , wg którego będzie działać, i który ukaże jak program Natura 2000 może przynieść korzyść miejscowej społeczności. Będzie on przedstawiony w czasie zorganizowanych spotkań otwartych. 
 
Dokument obejmujący wskazówki i rekomendacje dla rolnictwa (ekstensywne pastwiska, przenosiny, dodatkowa kultywacja kultur roślinnych), turystyka (aspekty ekologiczne i rolnicze, turystyka edukacyjna), zarządzanie ziemią i zasobami wodnymi w ramach ODNP i jego otoczeniem, będzie przygotowany razem z bezpośrednio zainteresowanymi.

Inne działania mające na celu zaangażowanie bezpośrednio zainteresowanych to:

  Rezultaty

Naturalnym krokiem po wdrożeniu poprzednich działań związanych z uczestnictwem publicznym i innymi celami Parku, jest ustanowienie pierwszego prywatnego obszaru chronionego Park Przyrodniczy Delty Odry w roku 2005.


 
 
Back Forward