Partnerstwo publiczne
 
 
 
 

Partnerstwo publiczne w Turcji

Informacja i partnerstwo publiczne w przybrzeżnych obszarach w Turcji wymagają znaczącej poprawy, chociaż stają się coraz szerzej rozpowszechnione i skuteczne w całym kraju. Jest to zasługą wzrostu liczby i znaczenia organizacji pozarządowych (NGO). Gminy miejskie organizują również regularne spotkania w celu omówienia ze społecznością aktualnych i planowanych przedsięwzięć. Co więcej, ustawodawstwo dotyczące oceny oddziaływania na środowisko (EIA) wymaga informacji i uczestnictwa publicznego podczas przygotowywania raportu EIA. 

Ocena oddziaływania na środowisko (EIA)

W Turcji projekty i działania w strefie przybrzeżnej, dla których wymagane jest studium oceny oddziaływania na środowisko, obejmują elektrownie cieplne i jądrowe, rafinerie, porty, odzyskiwanie lądu i pogłębianie, rurociągi naftowe i gazowe, magazyny, urządzenia przeładunku statków, produkcja węglowodorów na otwartym morzu, produkcję ropy na morzu, różne rodzaje przemysłu ciężkiego, które są zlokalizowane na wybrzeżu i w innych miejscach, zakłady rybołówstwa, instalacje odbioru wód balastowych, porty rybackie, budowle nabrzeżne i morskie, spusty morskie, falochrony i mariny. 

Ustawodawstwo dotyczące EIA mówi, że podczas studium EIA powinny odbywać się spotkania ze społecznością, w celu poinformowania jej o rozważanym projekcie i zebrania jej opinii o projekcie. Jednak uczestnictwo społeczne jest ograniczone, a opinia publiczna zwykle nie jest odpowiednio brana pod uwagę przez administratorów. 
 

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe odgrywają ważną rolę we wzmacnianiu informacji i uczestnictwa publicznego w obszarach przybrzeżnych. Niemniej jednak organizacjom pozarządowym nadal brakuje wiedzy o partnerstwie publicznym i jego wdrażaniu. 
Można zidentyfikować następujące potrzeby w zakresie partnerstwa publicznego w Turcji:

  • Istnieje potrzeba nauczania o ważności i korzyściach z uczestnictwa publicznego;
  • Istnieje potrzeba zachęcania ludzi do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji;
  • Istnieje potrzeba przekonania administratorów i planistów do wzięcia pod uwagę opinii publicznej;
  • Istnieje potrzeba uczynienia procesów decyzyjnych bardziej przejrzystymi.

  •  
Przykład: Spust ścieków do morza, Antalya, Turcja

Przedsięwzięcie, wspierane finansowo przez miasto Antalya i Bank Światowy, zostało rozpoczęte w roku 1996, i miało na celu poprawę stanu infrastruktury wodociągowej i ściekowej w mieście Antalya. Częścią tego projektu były systemy zbierania, oczyszczania i zrzutu ścieków. Dla oczyszczania i zrzutu ścieków zaplanowano instalację wstępnego oczyszczania ścieków oraz długi i głęboki spust ścieków do morza. 

Niektórzy mieszkańcy Antalyi i lokalne organizacje pozarządowe nalegały na od początku wyższy poziom oczyszczania ścieków, ponieważ uważali, że planowany niski poziom oczyszczania spowoduje zanieczyszczenie środowiska morskiego. Jednak wyspecjalizowani międzynarodowi eksperci z Banku Światowego oraz Uniwersytetu Akdeniz zbadali sytuację i doszli do wniosku, że planowany niski stopień oczyszczania ścieków jest wystarczający na wczesnym etapie funkcjonowania systemu. Część lokalnej administracji wspierała opinię publiczną z przyczyn politycznych. 

W rezultacie projekt został zmodyfikowany przed dodanie instalacji oczyszczania biologicznego w celu osiągnięcia wyższego stopnia oczyszczenia ścieków. Zbudowano oczyszczalnie biologiczne i niedawno zostały one uruchomione. W każdym razie takie skomplikowane i kosztowne oczyszczalnie nie są możliwe do utrzymania w Turcji ze względu na brak funduszy i doświadczenia. 

Główne problemy związane z ZZOP

Antalya jest znanym, ważnym ośrodkiem turystycznym w Turcji. Antalyę odwiedza rocznie około 4 milionów zagranicznych turystów, a turystyka jest głównym źródłem dochodów dla inwestorów i lokalnej ludności. Zintegrowane zarządzanie obszarem przybrzeżnym jest konieczne dla ochrony wszystkich walorów przyrodniczych i osiągnięcia zrównoważonej turystyki i rozwoju. Dobra infrastruktura jest konieczna do oczyszczania wszelkich rodzajów odpadów ciekłych. Lokalni mieszkańcy i organizacje pozarządowe chcą chronić swoje  wartościowe środowisko. Jednak mieszkańcom udało się zmienić projekt w droższy, niepotrzebny projekt, co nie jest zdolne do utrzymania. Część lokalnych władz wspierała opinię publiczną z przyczyn politycznych. 

Ze względu na presję publiczną, wykonalny projekt techniczny musiał zostać zmieniony. Drugi stopień oczyszczania biologicznego został dodany do początkowo projektowanych oczyszczalni wstępnych. Opinia publiczna w Antalyi śledzi realizację projektu. Ten proces wciąż trwa. 

Wyciągnięte wnioski

Partnerstwo publiczne może prowadzić w błędnych kierunkach. Kwestie polityczne odgrywają znaczącą rolę w uczestnictwie publicznym. 

Dalsze informacje

Kto może udzielić dalszych informacji na temat projektu?
1. Prof. Bulent Topkaya, Katedra Inżynierii Środowiska. Uniwersytet Akdeniz, Antalya.
2. Dr Ayse Muhammetoglu, Uniwersytet Akdeniz, Antalya.


 
 
Back Forward