Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) Hareketi

Örgütlü kurullar ve Sivil Toplum Örgütleri; çevre yönetiminde genellikle çok büyük bir rol oynamaktadýr. Bunlar, sadece bir gözlemci konumunda bulunsalar bile; sahada yođun olarak uzman bir çalýţma yaptýklarýnda ve büyük çapta bir bilgiye sahip olduklarýnda, özellikle tartýţma halindeki fikirleri deđiţtirebilmek için çok ţey yapabilirler.

1970'li yýllarda yaklaţýk 2 milyon üye ile, Hollanda'da 600-700 'çevre eylem grubu' kurulmuţtur. Bu ise; ülkenin siyaset gündeminde dođa koruma ve himayesinin niçin seçkin bir yer kapladýđýný açýklamaktadýr.

 

Back

font>
 
 
 
 

Wprowadzenie do partnerstwa publicznego

Obszary przybrzeżne są wykorzystywane na wiele różnych sposobów. Nie tylko zwierzęta, ale także turyści, rybacy, przemysł i sektor prywatny są zaangażowane w wykorzystanie obszaru przybrzeżnego. 

Rzeczywiści użytkownicy, czy też "opinia publiczna", powinni odgrywać kluczową rolę w zarządzaniu odnoszącym się do strefy przybrzeżnej. 

Partnerstwo publiczne ma na celu zapewnienie narzędzia pozwalającego na zaangażowanie użytkowników, czy też opinii publicznej, w zarządzanie obszarem przybrzeżnym, w celu uzyskania wzajemnej zgody co do społecznych i ekonomicznych celów rozwoju społeczności. 

Celem organizowania partnerstwa publicznego jest sprawienie, aby obywatele byli bezpośrednio zaangażowani w zarządzanie zasobami naturalnymi, co powinno służyć celowi uzasadnionej dystrybucji korzyści i konsekwencji ich wykorzystania. 

Uczestnictwo w opracowywaniu i wdrażaniu decyzji mogących rodzić konsekwencje dla środowiska, jest sposobem na to, aby obywatele stali się świadomi swojej odpowiedzialności ekologicznej i społecznej, i aby tę odpowiedzialność ponosili. 

Siła napędowa partnerstwa publicznego działa "od dołu": jest to żądanie obywateli, aby ich opinie zostały wysłuchane. 


 
 
Back Forward