Partnerstwo publiczne
 
 
 
 

Organizacja partnerstwa publicznego

Organizacja i łagodzenie w skutecznej procedurze partnerstwa publicznego nie jest łatwym zadaniem. Duża liczba stron, różnorodność informacji i możliwych sposób zaangażowania opinii publicznej sprawiają, że proces jest złożony, a jego przebieg trudny do przewidzenia. 

Jednak możliwe jest wyróżnienie niektórych kryteriów skutecznego łagodzenia procesu partnerstwa publicznego(ECOM Program, 2002):

 • wykorzystanie jasno zdefiniowanego celu deklarowanego przez organizatora procesu i podzielanego przez jego uczestników;
 • przygotowanie i przedstawienie różnych alternatyw i ich wpływu na obszar przybrzeżny: przesłuchania publiczne nie mają sensu bez rozważania dobrze przedstawionych alternatyw;
 • wyraźne sprzężenie zwrotne z opinią publiczną w produkcie ostatecznym: analiza komentarzy i ich wcielenie do ostatecznej decyzji; jest to również główne kryterium oceny efektywności programu partnerstwa publicznego;
 • dostępność odpowiednich informacji i możliwości uczenia się w trakcie procesu, w tym również techniczne wsparcie uczestnictwa;
 • uczestnictwo publiczne we wczesnych stadiach rozwoju projektu; zaangażowanie opinii publicznej na późnym etapie praktycznie wyklucza możliwość wykorzystania zasad opcjonalności i sprzężenia zwrotnego;
 • zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron i podmiotów: nikt nie może być wykluczony z procesu z jakichkolwiek dyskryminujących przyczyn (jak płeć, wiek, zawód, narodowość, cechy osobiste); 
 • przejrzystość i odpowiedzialność w procedurze partnerstwa publicznego, wykonalność celów: wszystkie propozycje, komentarze i zmiany w projekcie powinny być odzwierciedlone w dokumentach dostępnych dla uczestników procesu;
 • koordynacja procesu w odniesieniu do harmonogramu projektu (np. w przypadku obszarów z trudnym dostępem); implikuje to właściwie umiejscowione w czasie zaangażowania zainteresowanych stron należących do poziomu lokalnego, regionalnego i krajowego;
 • miejscowa organizacja dyskusji nad projektem w obszarze jego wdrażania, biorąca pod uwagę lokalne tradycje i możliwości udziału lokalnych mieszkańców;
 • równowaga praw i odpowiedzialności – strona, która nie posiada wystarczających uprawnień, nie może ponosić odpowiedzialności za proces; rozszerzonym uprawnieniom towarzyszy rozszerzona odpowiedzialność za wyniki podejmowanych decyzji;
 • racjonalność – wykorzystanie sprawdzonej bazy metodologicznej do organizacji procesu partnerstwa publicznego i sprawdzania jego wyników, ścisłe przestrzeganie prawnie ustanowionych procedur.

 

Pytanie do użytkownika:

Wymień podstawowe zasady organizowania partnerstwa publicznego.


 
 
Back Forward