Partnerstwo publiczne
 
 
 
 

Partnerstwo publiczne a ZZOP

Główne cele partnerstwa publicznego w ZZOP są następujące:
 • zapewnienie, że popularna wiedza i doświadczenie są rzeczywiście uwzględniane w procesie planowania i zarządzania;
 • zagwarantowanie jakości zidentyfikowanego rozwiązania oraz jego adaptacji do danych warunków;
 • właściwe planowanie i identyfikacja problemu, promujące zaangażowanie w rzeczywiste wdrażanie decyzji;
 • zabezpieczenie potrzeb i priorytetów opinii publicznej przy formułowaniu decyzji w zakresie zarządzania. 
(wg Renard 1986)
 
 
 

Kluczowe zasady dotyczące partnerstwa publicznego dla inicjatyw ZZOP są następujące:

 • programy powinny zapewniać odpowiednie możliwości aktywnego zaangażowania wszystkich zainteresowanych, bezpośrednio i pośrednio, oraz szerszej społeczności;
 • proces powinien być otwarty i przejrzysty, prowadzony w uczciwy i bezstronny sposób na podstawie ogólnie dostępnych informacji, danych i wiedzy, przy użyciu wszystkich dostępnych mediów; należy być przygotowanym na wystąpienie pewnych konfliktów i zarządzanie nimi;
 • tam, gdzie to możliwe, zainteresowane podmioty powinny odpowiedzialnie uczestniczyć w procesach w imieniu swoich organizacji; 
 • powinno się robić wszystko, aby uzyskać polityczne poparcie, i aby ściśle współpracować z istniejącymi instytucjami lokalnymi;
 • należy dostosować odpowiednie mechanizmy do lokalnych okoliczności, problemów, oraz potrzeb wszystkich uczestników, oraz skupić się na budowaniu konsensusu;
 • uczestnicy powinni poświęcić się długoterminowej wizji zrównoważonego rozwoju wybrzeża, uznając różnorodność swoich interesów, i pracując wspólnie w procesie uczenia się;
 • uczestnictwo nie powinno się koncentrować na samym rozwiązywaniu problemów, ale także na zabezpieczeniu możliwości rozwoju ekonomicznego i ochrony przyrody zgodne z szerszymi celami zrównoważonego rozwoju. 

 •  


 
 


 
 
Back Forward