Partnerstwo publiczne
 
 
 
 

Zagrożenia dla partnerstwa publicznego

Główne zagrożenia

Partnerstwo publiczne może wprowadzać pewne elementy ryzyka do procesu decyzyjnego, lub może ujawniać niedoskonałości w organizacji społeczeństwa, takie jak:

 • polaryzacja interesów;
 • dominacja wąskich interesów branżowych;
 • niewłaściwe zarządzanie konfliktami;
 • słaba kultura uczestnictwa;

 •  
Przyczyny

Tradycyjne partnerstwo publiczne (zaangażowanie publiczne) jest często budowane jako konfliktowa relacja wewnętrzna/zewnętrzna, "my kontra oni". W takim kontekście strategie, tak agencji, jak i społeczności, mają skłonności do stawania się konkurencyjnymi zamiast współpracującymi, kiedy są skupione wokół dystrybucyjnej alokacji jasno określonego zbioru zasobów. W takiej sytuacji bardzo trudne jest stworzenie bodźców do innowacyjnego rozwiązywania problemów, które może uwzględniać i integrować interesy stron (Wondolleck, 1988). Zatem jakiekolwiek pojawiające się przejawy kreatywności mają miejsce pomimo struktury partnerstwa publicznego, a nie w jej wyniku. 

Dodatkowo partnerstwo publiczne występuje w dość sztywnym formacie. Ponieważ działalność agencji w zakresie partnerstwa publicznego jest przeważnie wynikiem zewnętrznych mandatów, istnieje znacząca ilość prawodawstwa i orzecznictwa, które kolektywnie definiuje właściwość tych działań (Kongres USA, Biuro Oceny Technologii, 1992). Wymagania są zwykle podawane w postaci określonych okresów dla komentarzy publicznych, z minimalną liczbą dni, minimalną liczbą lokalnych gazet, w których muszą być publikowane zawiadomienia, itp. Co zrozumiałe, zwykłą reakcją agencji jest przestrzeganie tych minimów, i nie podejmowanie dodatkowych czy innych rodzajów partnerstwa publicznego, które mogłyby powodować ryzyko dodatkowych opóźnień lub nieprzewidzianych błędów proceduralnych. Wyjście poza literę prawa nie jest wykluczone, ale wydaje się, że nie istnieje zbyt wiele bodźców dla tego typu działań. Zatem praktyki w zakresie zaangażowania publicznego nie są tak specyficzne w odniesieniu do sytuacji, jak byłoby to pomocne według literatury. 

Redukcja ryzyka

Aby zredukować ryzyko partnerstwa publicznego, opinia publiczna wraz z głównymi podmiotami powinna zostać wcześnie zaangażowana na wszystkich etapach projektów. Co więcej, opinia publiczna powinna być dobrze poinformowana o szczegółach projektu, a związane z nim ważne zagadnienia techniczne powinny być dobrze wyjaśnione. Dodatkowo interesy opinii publicznej powinny być zabezpieczone w jasny i przejrzysty sposób, a administratorzy muszą działać w sposób jasny i przejrzysty, aby zdobyć zaufanie opinii publicznej. 

Przykład: Terminal ładunków bitumicznych w mieście Łomonosow, Rosja

Budowa terminala bitumicznego w mieście Łomonosow, w Zatoce Fińskiej na Morzu Bałtyckim, spowodowałaby zniszczenie historycznego krajobrazu linii brzegowej, gdzie Plan Nadrzędny przewidywał plaże i obszary rekreacyjne. Dodatkowo przedstawiony biznesplan wydawał się być niewykonalny w kategoriach okresu zwrotu. Deputowani sądzili, że gmina (która jest również dzielnicą St. Petersburga) nie uzyska żadnych korzyści z planowanej działalności, a obietnice inwestycji w dzielnicę nie zostaną dotrzymane. 

Proces partnerstwa publicznego rozpoczął się w roku 1999, kiedy organizacje pozarządowe z Łomonosowa obejrzały i dyskutowały o filmie wideo dotyczącym tego problemu. Podjęta została decyzja o wniesieniu żądania przesłuchań dotyczących budowy terminala do deputowanych reprezentujących wszystkie poziomy władzy przedstawicielskiej (rady, zgromadzenia, itp.) na tym terytorium. Po przesłuchaniach deputowani Rady Miejskiej Łomonosowa odmówili zatwierdzenia projektu. Przesłuchania w radzie miejskiej zostały powtórzone w maju 2001 roku. W tym czasie nie były reprezentowane wszystkie grupy podmiotów. Debaty

Główne problemy związane z procesem partnerstwa publicznego w projekcie były następujące:

 • Bierne podejście inicjatora projektu i wykonawcy do dostarczania informacji opinii publicznej i angażowaniem jej w dyskusję;
 • Władze miasta pozostające poza publicznymi przesłuchaniami dotyczącymi projektu.
 • Inwestor bardzo formalnie przestrzegał procedury przesłuchań publicznych, określonej w obowiązkowym określeniu wpływu na środowisko. 
 • Proces partnerstwa publicznego nie miał finansowania celowego, był on wspierany z budżetu miasta i przez organizacje pozarządowe. 
   
Wiecej informacji tutaj: www.polit.spb.ru/index.php3?rub=146
PYTANIE:

Wybierz poprawne stwierdzenie
 
a) Partnerstwo publiczne na wczesnych etapach ZZOP powoduje straty ekonomiczne, ponieważ zwykle powoduje opóźnienie projektów.
b) Partnerstwo publiczne na wczesnych etapach ZZOP powoduje korzyści ekonomiczne, ponieważ zwykle pozwala na uniknięcie kosztownych modyfikacji projektów, chociaż w krótkim okresie może spowodować ich opóźnienie. 


 
 
Back Forward